Pubicatieplicht ANBI

Gepubliceerd op: 2 april 2021

Deze factsheet is ook beschikbaar in pdf-format.

 

 

 

Sinds 1 januari 2014 moet een ANBI een aantal gegevens publiceren via internet[1]. Zij moeten die gegevens uiteraard up to date houden en jaarlijks voor 1 juli de financiële gegevens van het voorgaande boekjaar toevoegen.

ANBI

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wordt met een formele beschikking van de Belastingdienst als zodanig aangewezen en opgenomen in het ANBI-register op :

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/.

Een ANBI moet aan een aantal hier niet nader uitgewerkte strikte voorwaarden voldoen, waarvan de publicatieplicht er één is.

Voordelen

Schenkingen en giften aan en door een ANBI zijn vrijgesteld van de erf- en schenkbelasting. Voor deze vrijstelling geldt geen maximum bedrag.

Bij de schenker zijn schenkingen/giften aan een ANBI aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting[2].

Publicatieplicht

De ANBI moet minimaal de volgende gegevens openbaar maken via internet[3]:

 • naam van de instelling;
 • RSIN;
 • contactgegevens;
 • doelstelling;
 • (beknopt) beleidsplan;
 • bestuurssamenstelling;
 • beloningsbeleid;
 • (beknopt) verslag van de activiteiten;
 • financiële verantwoording

Het staat elke ANBI uiteraard vrij om meer informatie te publiceren.

De naam van de instelling betreft de officiële naam. Een meer populaire, bij de Belastingdienst bekende, naam mag worden gepubliceerd naast de officiële.

Het RSIN[4] is het registratienummer in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel, dat onder andere ook door de Belastingdienst wordt gebruikt. LET OP: het RSIN is niet hetzelfde als het KvK-nummer.

Buitenlandse ANBI’s krijgen van de Belastingdienst een fiscaalnummer.

De contactgegevens zijn:

 • het post- of bezoekadres, dan wel;
 • het telefoonnummer, dan wel;
 • het e-mailadres van de instelling.

Publicatie van een publieksvriendelijke versie van het voor elke ANBI verplichte beleidsplan is voldoende.

De bestuurssamenstelling betreft het statutaire bestuur, niet de leden van het beleidsbepalende orgaan. Het gaat om:

 • de functies waaruit het bestuur is samengesteld en de bevoegdheden;
 • het beloningsbeleid;
 • de namen van de bestuurders, met uitzondering van:
  • bestuurders van (onderdelen van) kerkgenootschappen;
  • bestuurders van instellingen aan wie de Belastingdienst ontheffing[5] heeft verleend.

Het beloningsbeleid betreft de bestuurders, beleidsmakers en het overige personeel van de ANBI.

De bedoeling is dat een ANBI tenminste jaarlijks (vaker is uiteraard toegestaan) verslag doet van haar activiteiten.

De financiële verantwoording houdt in de publicatie van een balans en een staat van baten en lasten. Deze informatie moet elk jaar binnen 6 maanden na einde van het boekjaar worden gepubliceerd.

Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar moeten de gegevens van een boekjaar worden derhalve gepubliceerd uiterlijk op 30 juni van het jaar volgend op het boekjaar.

Zuivere vermogensfondsen kunnen volstaan met een (verkorte) staat van baten en lasten en een overzicht van de in het kader van de bestedingen gemaakte reserveringen, alsmede van het verloop daarvan. Een balans is voor deze instellingen niet vereist.

Zuivere vermogensfondsen zijn instellingen:

 • die niet actief geld of goederen werven onder derden, en;
 • het hen ter beschikking staande vermogen en de opbrengsten daarvan uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling.

Standaardformulier

De informatie moet met ingang van 1 januari 2021[6] door middel van een standaardformulier openbaar worden gemaakt indien de instelling in het boekjaar aan totale lasten had:

 • € 100.000, voor fondswervende instellingen;
 • € 50.000, voor niet-fondswervende instellingen.

Fondswervende instellingen zijn instellingen die actief geld of goederen werven onder derden.

Andere ANBI’s mogen vrijwillig gebruik maken van de standaardformulieren, maar zij mogen de informatie ook in een ander format publiceren.

Het standaardformulier is beschikbaar op de website van de Belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/standaardformulier-publicatieplicht-anbi-algemeen.

De Belastingdienst stelt tevens specifieke standaardformulieren beschikbaar voor:

 • fondswervende instellingen;
 • kerkgenootschappen;
 • onderwijsinstellingen;
 • vermogensfondsen.

Verlies ANBI-status

De ANBI-status wordt door de Belastingdienst ingetrokken of niet verleend aan ANBI’s die niet of niet tijdig aan de publicatieplicht voldoen.

Met ANBI’s in oprichting en net opgerichte ANBI’s maakt de Belastingdienst afspraken over de datum waarop ze hun gegevens voor het eerst online zetten.

Internet

De ANBI mag de hiervoor vermelde informatie publiceren op een eigen website, maar mag daarvoor ook gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen, bijvoorbeeld aangeboden door brancheorganisaties. Het internetadres waar de te publiceren gegevens te vinden zijn, moet worden vermeld in het ANBI-register.

Daarnaast wordt aan het ANBI-register een uniek nummer toegevoegd dat in de toekomst moet worden vermeld in de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting van belastingplichtigen die aftrek van giften claimen. Voor Nederlandse ANBI’s is dit unieke nummer het RSIN. Voor buitenlandse ANBI’s het fiscaalnummer

Ex-ANBI

Een ANBI die haar status heeft verloren, hoeft haar gegevens uiteraard niet meer te publiceren.

Wel moet een ex-ANBI jaarlijks binnen 8 maanden na het einde van haar boekjaar aan de Belastingdienst opgaaf doen van[7]:

 • het totaalbedrag van de schenkingen aan ANBI’s en aan SBBI’s;
 • het totaal bedrag aan andere schenkingen, die per verkrijger niet meer bedragen dan de vrijstelling;
 • het totaal bedrag van de overige schenkingen;
 • het totaal bedrag per verkrijger van de schenkingen die de vrijstelling te boven gaan, waarbij per verkrijger naam, adres, woonplaats, geboortedatum en BSN of KvK-nummer moeten worden vermeld;
 • een verloopoverzicht van het ANBI-vermogen.

Deze gegevens hoeven niet te worden verstrekt indien het ANBI-vermogen meer bedraagt dan € 25.000:

 • op het tijdstip waarop de ANBI haar status verlies, of;
 • aan het begin van het kalenderjaar waarop de gegevens betrekking hebben.

Periodieke schenkingen

Voor een fiscale periodieke schenking kan gebruik worden gemaakt van een notariële akte maar ook van een onderhandse vastlegging in de vorm van een bij de belastingdienst beschikbaar formulier:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften.

ANBI’s (en SBBI’s, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, met 25 of meer leden en volledige rechtsbevoegdheid) kunnen daardoor bij hun fondsenwerving eenvoudig gebruik maken van voor de inkomstenbelasting volledig aftrekbare periodieke schenkingen.

Voordeel van dergelijke periodieke schenkingen is dat in het kader van de aftrek voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting geen drempel en/of maximum in acht wordt genomen.

Nadeel is dat de schenker gedurende 5 jaar is gebonden aan het doen van de schenking.

 

 

 

 

Deze notitie is bedoeld om een regeling in grote lijnen uiteen te zetten. Met het oog op de leesbaarheid zijn zaken daarom vereenvoudigd weergegeven. VWG is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen die naar aanleiding van deze notitie wel of niet zijn uitgevoerd.

[1] Artikel 5b, lid 1, ten 2o AWR.

[2] Zie ook hierna inzake periodieke schenkingen.

[3] Artikel 1a, lid 7 Uitvoeringsregeling AWR.

[4] Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer.

[5] Ontheffing wordt verleend indien wordt aangetoond dat publicatie van de namen gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid van de bestuurders.

[6] Grote instellingen met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar moeten de informatie met betrekking tot het boekjaar 2020 uiterlijk 30 juni 2021 openbaar maken met het standaardformulier.

[7] Artikel 10e Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956.

Andere artikelen