Personeel in 2016

Gepubliceerd op: 8 januari 2016

Personeel 2016 VWGNijhof

Ten aanzien van uw personeel was 2015 een bewogen jaar waarin een aantal belangrijke wetswijzigingen (o.a. de Wet werk en zekerheid) in werking is getreden. Ook in 2016 wordt er een aantal wetswijzigingen doorgevoerd welke van belang kunnen zijn voor zaken aangaande uw personeel. De belangrijkste wijzigingen hebben wij hieronder kort voor u beschreven.

Flexibel werkend personeel

Door de invoering van de Wet flexibel werken wordt het voor personeel eenvoudiger om bij hun werkgever een verzoek in te dienen om aanpassing van de arbeidsduur, arbeidstijden en de arbeidsplaats. Deze nieuwe wetgeving moet werknemers meer mogelijkheden bieden om bijvoorbeeld gedeeltelijk thuis te werken of op andere tijden.

Onder de oude wetgeving konden werknemers al een verzoek doen tot aanpassing van het aantal uren (arbeidsduur). Een dergelijk verzoek kan door de werkgever alleen geweigerd worden indien er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Dit jaar geldt deze voorwaarde in beginsel dus ook voor een verzoek tot aanpassing van de arbeidstijden en arbeidsplaats.

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Met ingang van 1 januari 2016 wordt het aantrekkelijk om personeel dat de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt in dienst te houden of te nemen. Zo geldt er een opzegtermijn van maar één maand, kunnen er zes contracten voor bepaalde tijd worden aangegaan (in een periode van maximaal 4 jaar), geldt er bij ziekte een loondoorbetalingverplichting van maar 13 weken (i.p.v. 2 jaar) en is er geen transitievergoeding verschuldigd bij einde dienstverband.

Overigens wordt de AOW-leeftijd vanaf dit jaar versneld verhoogd naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Aanpak schijnconstructies (WAS)

Het laatste onderdeel van de Wet Aanpak Schijnconstructies treedt met ingang van 1 januari 2016 in werking. Om uitbuiting en onderbetaling van personeel alsmede oneerlijke concurrentie tegen te gaan dient iedere werkgever het wettelijke minimumloon giraal (per bank) over te maken, onkostenvergoedingen dienen gespecificeerd te worden op de loonstrook en er geldt een verbod op inhoudingen en verrekeningen met het wettelijk minimumloon. Deze laatste voorwaarde zal echter pas per 1 juli 2016 in werking treden (klik hier voor eerdere berichtgeving hierover).

Verlaging WW-rechten

Met ingang van 1 januari 2016 zal de maximale duur van de WW-uitkering stapsgewijs worden ingekort met één maand per kwartaal tot april 2019. De WW-uitkering zal hierdoor vanaf 1 april 2019 nog maar maximaal 24 maanden bedragen in plaats van 38 maanden.

Werknemers die met ingang van 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangen, krijgen met deze wijziging te maken.

Ook de opbouw van de WW-rechten verandert. Waar een werknemer voorheen voor elk gewerkt jaar recht had op één maand WW-uitkering, geldt vanaf 1 januari 2016 dat er na 10 dienstjaren nog maar een halve maand WW-rechten wordt opgebouwd per gewerkt jaar. WW-rechten welke voor 1 januari 2016 zijn opgebouwd blijven nog wel voor één maand per gewerkt jaar meetellen. De WW-rechten die tot 1 januari 2016 zijn opgebouwd worden derhalve gerespecteerd.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.