Oude vakantiedagen opnemen bij de nieuwe werkgever

Gepubliceerd op: 1 mei 2019

Aan werknemers die weggaan, moet de werkgever de nog niet opgenomen vakantiedagen uitbetalen. Minder bekend is dat een werknemer, die een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaat, deze vakantiedagen bij de nieuwe werkgever mag opnemen. Hetzelfde geldt voor geboorte- en ouderschapsverlof.

Verklaring

Bij vertrek van een werknemer moet de werkgever een verklaring uitreiken waar uit blijkt welke vakantiedagen de werknemer nog tegoed heeft bij het einde van de dienstbetrekking. Naast de niet-opgenomen vakantiedagen moet deze verklaring ook het nog resterende geboorte- en ouderschapsverlof vermelden.

De nieuwe werkgever moet de werknemer op basis van deze verklaring verlof geven. Daarbij zijn de normale regels voor het opnemen van het verlof van toepassing. De nieuwe werkgever hoeft zich niet te conformeren aan de met de oude werkgever gemaakt afspraken over de opname van het verlof.

De nieuwe werkgever hoeft op deze vakantiedagen het salaris uiteraard niet door te betalen. Deze vakantiedagen zijn immers al door de oude werkgever betaald. Of het salaris gedurende geboorte- en ouderschapsverlof wordt doorbetaald, ligt aan de afspraken met de nieuwe werkgever. Die hoeft zich niet te conformeren aan de afspraken die de werknemer had met de vorige werkgever.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen bij de nieuwe werkgever worden opgenomen. De wettelijke vakantiedagen omvatten 4 keer de arbeidsduur per week. De bovenwettelijke dagen zijn de extra dagen op grond van de CAO en/of de gesloten arbeidsovereenkomst.

De bovenwettelijke vakantiedagen vervallen als ze niet zijn opgenomen binnen 5 jaren na het einde van het kalenderjaar waarin ze zijn toegekend. Over deze bovenwettelijke vakantiedagen kunnen werkgever en werknemer afspraken dat ze direct komen te vervallen.

De wettelijke vakantiedagen vervallen als ze niet zijn opgenomen binnen 6 maanden na het eind van het kalenderjaar waarin ze zijn toegekend. Over wettelijke vakantiedagen kan niet worden afgesproken dat ze vervallen. De werknemer is niet verplicht om deze dagen op te nemen bij zijn nieuwe werkgever.

Andere artikelen