Opnamen rekening-courant belast

Gepubliceerd op: 21 oktober 2020

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft jarenlang enkel inkomen uit zijn eigen woning, maar neemt wel structureel geld op bij zijn vennootschap. De rechtbank Zeeland-West-Brabant is van mening dat de DGA deze gelden definitief aan de vennootschap heeft onttrokken. De opgenomen gelden worden belast als een voordeel in box 2 én er wordt een vergrijpboete opgelegd van 50%.

Rekening-courantschuld

De rekening-courantschuld loopt van 1 januari 2011 tot 1 januari 2017 op van € 1.011.027 tot € 1.677.984. Aan de rekening-courant ligt geen schriftelijke overeenkomst ten grondslag. Er zijn geen zekerheden gesteld en er zijn ook geen afspraken gemaakt over terugbetaling. De DGA heeft in deze jaren geen verdere inkomsten uit werk en woning dan die van de eigen woning. De bedragen die worden opgenomen van de rekening-courant worden gebruikt om in het levensonderhoud te voorzien en om belastingschulden te voldoen.

Regulier voordeel

De rechtbank acht het aannemelijk dat de DGA de opgenomen gelden niet meer terug zal betalen aan de vennootschap. Alles is immers opgegaan aan levensonderhoud en het voldoen van belastingschulden. De rechtbank is van mening dat er sprake is van een onttrekking, omdat de gelden de vennootschap definitief hebben verlaten. Gezien de omstandigheden acht de rechtbank het ook aannemelijk dat de vennootschap en de DGA zich bewust waren of hadden moeten zijn dat de bedragen niet meer zouden worden terugbetaald. De onttrekkingen worden belast als regulier voordeel in box 2.

Boete

In de jaren 2011 tot en met 2016 heeft de DGA zijn aangiften inkomstenbelasting niet, dan wel niet tijdig, ingediend. De DGA had zich op het standpunt gesteld dat hij geen inkomen genoot en derhalve geen aangifte in hoefde te dienen. In eerste instantie had de inspecteur een vergrijpboete opgelegd van 50%. Deze boete is echter ambtshalve verminderd (naar 10%), omdat de procedure te lang heeft geduurd.

Andere artikelen