Opletten bij de eerste BTW-aangifte

Gepubliceerd op: 11 april 2017

BTW-aangifte eerste kwartaal VWGNijhof

Veel ondernemers doen in april de eerste BTW-aangifte van 2017. Voor het gros van de ondernemers is het aangiftetijdvak immers het kalenderkwartaal.

Nieuwe wetgeving

Na de BTW-aangifte over het vierde kwartaal, met alle correcties en herrekeningen, is die van het eerste kwartaal meestal niet zo lastig. Dit jaar moet u wel rekening houden met de nieuwe wetgeving over niet betaalde facturen.

Met ingang van 1 januari 2017 is de termijn voor terugbetaling van afgetrokken BTW namelijk verkort van 2 naar 1 jaar. En daarvoor geldt geen overgangsregeling. U moet daarom in de BTW-aangifte over het eerste kwartaal van 2017 alle BTW terug betalen op facturen die voor 1 april 2016 aan u zijn uitgereikt, voor zover u die nog niet heeft betaald.

De termijn van 1 jaar is overigens het uiterste moment waarop u de afgetrokken BTW moet terugbetalen. Het moet al eerder wanneer:

  • u een op een factuur betaald bedrag terug ontvangt van uw leverancier;
  • al eerder vast staat dat u de factuur niet betaalt.

Oninbare vorderingen

Als uw klanten u niet betalen, mag u de afgedragen BTW terugvorderen van de Belastingdienst. Ook daarvoor is met ingang van 1 januari 2017 de termijn verkort van 2 naar 1 jaar. Maar hier geldt wel een overgangsregeling.

Voor op 1 januari 2017 bestaande vorderingen op debiteuren wordt de termijn van 1 jaar geacht in te gaan op 1 januari 2017. De BTW in deze vorderingen mag u daarom pas in de BTW-aangifte over het eerste kwartaal van 2018 terugvragen.

U mag de BTW wel eerder terugvragen. Maar dan moet u overtuigend kunnen bewijzen dat uw vordering definitief oninbaar is. De Belastingdienst stelt aan dit bewijs zeer hoge eisen.

BTW-aangifte

In het aangiftebiljet is voor de terug te ontvangen BTW geen apart vakje gereserveerd. U mag de BTW op oninbare vorderingen van de Belastingdienst, naar keuze in de BTW-aangifte verwerken als:

  • aftrekbare BTW (bij vraag 5b; voorbelasting)
  • negatieve omzet (bij vraag 1a of 1b)

Uiteraard moet uit uw administratie blijken hoe u de in uw BTW-aangifte verwerkte bedragen heeft berekend.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.