Opheffing verpandingsverboden

Gepubliceerd op: 14 juni 2024

De Tweede Kamer heeft de Wet opheffing verpandingsverboden aangenomen. Met deze wet moet de financieringsruimte van het MKB worden vergroot.

Verpanding

Een ondernemer die geldmiddelen nodig heeft, kan die lenen. Uitleners van gelden eisen vaak zekerheden als slot op de deur wanneer de uitgeleende geldmiddelen onverhoopt niet terugbetaald kunnen worden. Eén van de mogelijke zekerheden is een pandrecht. De ondernemer die geld leent kan op vorderingen die hij op anderen heeft een pandrecht geven. Wanneer de ondernemer die een vordering heeft verpand, niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan de geldlener de verpande vordering(en) gaan innen.

Verpandingsverbod

De mogelijkheid tot verpanding van vorderingen vloeit voort uit het burgerlijk wetboek. Maar het recht om een vordering te verpanden kan contractueel worden uitgesloten (artikel 3:83, lid 2 en 3:98 van het Burgerlijk Wetboek). Dat gebeurt in de praktijk ook vaak, door een verpandingsverbod op te nemen in de leningsovereenkomst of in de algemene (inkoop) voorwaarden. De reden voor het opnemen van een verpandingsverbod is dat ondernemingen willen voorkomen dat ze worden geconfronteerd met nieuwe crediteuren.

De mogelijkheid van het opleggen van een verpandingsverbod (en de mogelijkheid tot uitsluiting van overdraagbaarheid van een vordering) wordt door het wetsvoorstel opgeheven voor geldvorderingen op naam, die voortvloeien uit de uitoefening van een bedrijf of beroep. Bedingen waarin een verpandingsverbod wordt geregeld, zijn nietig. Voor geldvorderingen van particulieren kan nog wel een verpandingsverbod worden opgelegd.

De Eerste Kamer moet zich uiteraard nog over het wetsvoorstel buigen. Het is dan ook nog niet duidelijk wanneer verpandingsverboden daadwerkelijk worden opgeheven. De nietigheid van niet-toegestane verpandingsverboden geldt direct voor vorderingen die ontstaan nadat de wet van kracht is geworden. Voor op dat moment bestaande vorderingen gaat de nieuwe regeling in 3 maanden na inwerkingtreding van de wet.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.