Oninbare debiteuren en BTW

Gepubliceerd op: 6 mei 2022

Als debiteuren oninbaar zijn, mag de afgedragen BTW worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. Welke regels gelden daarvoor?

Factuurstelsel

De meeste ondernemers dragen de over hun prestaties verschuldigde BTW af op basis van het factuurstelsel. Dat houdt in dat de BTW moet worden afgedragen in het tijdvak waarin de factuur is uitgereikt. Vaak moet de BTW daardoor eerder worden afgedragen, dan dat de debiteur het factuurbedrag heeft betaald.

ndernemers die het kasstelsel toepassen, lopen niet tegen dit probleem aan. Zij dragen de BTW af in het tijdvak waarin de debiteur hen betaalt. Het kasstelsel moet worden toegepast door een aantal aangewezen sectoren (die overigens van toepassing van het kasstelsel kunnen afzien). Andere ondernemers kunnen kiezen voor het kasstelsel, mits ze hun leveringen en diensten (nagenoeg) uitsluitend aan niet-ondernemers verrichten. Het kasstelsel geldt alleen ten aanzien van de af te dragen BTW.

Oninbare debiteuren

Als het factuurbedrag niet (of niet volledig) door de debiteur wordt betaald, is het niet redelijk dat toch de volledige BTW is verschuldigd. Daarom voorziet de wet in deze situatie in een recht op teruggaaf van de teveel afgedragen BTW. Het recht op de teruggaaf ontstaat op het tijdstip waarop:

  • definitief vast staat dat de debiteur niet betaalt;
  • maar in elk geval nadat 1 jaar is verstreken nadat de vergoeding opeisbaar is geworden.

De teruggaaf wordt verwerkt in de BTW-aangifte van het tijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. Wanneer later wordt geconstateerd dat er recht bestaat op teruggaaf, moeten de regels voor BTW-suppletie worden toegepast. Indien en voor zover de debiteur later alsnog betaalt, is de terugontvangen BTW alsnog verschuldigd.

Betalen

Het factuurbedrag wordt uiteraard betaald wanneer de debiteur een geldbedrag overmaakt. Maar ook wanneer cash wordt betaald of sprake is van een tegenprestatie in natura. Een in de praktijk niet altijd onderkende manier van betalen is het omzetten van de debiteurenvordering in een lening. Wanneer de lening vervolgens niet (geheel) wordt afgelost, is er geen recht meer op teruggaaf van BTW.

Andere artikelen