Now-5 en verruiming TVL

Gepubliceerd op: 30 november 2021

Het Kabinet heeft een nieuwe termijn van de Tijdelijke Noodmaatregel voor Werkbehoud aangekondigd: NOW-5. Ook wordt de voor het vierde kwartaal 2021 al aangekondigde TVL-regeling verruimd.

NOW-5

NOW-5 zal gelden voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021. Dat betekent dat de omzet van de relatief goede maand oktober 2021 niet wordt meegeteld. De regels voor NOW-5 zijn bijna hetzelfde als voor NOW-4:

  • omzetdrempel: 20%;
  • subsidiepercentage: 85%;
  • forfaitaire opslag: 40%;
  • te vergoeden dagloon = maximaal 2 keer het maximale dagloon;
  • maximaal te vergoeden omzetverlies: 80%
  • het bonus- en dividendverbod is identiek aan dat in NOW-3 en -4.

De ten opzichte van NOW-4 gewijzigde regels zijn:

  • het loonsomvrijstellingspercentage wordt verhoogd naar 15% (onder NOW-4: 10%);
  • ook bedrijven die zijn gestart in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 september 2021 kunnen een aanvraag indienen voor NOW-5.

De referentiemaand voor de loonsom is in NOW-5: september 2021.

De referentie-omzet is de omzet over 2019 gedeelte door 6. Er is geen keuzemogelijkheid over welke maanden het omzetverlies wordt berekend.
Voor ondernemingen die zijn gestart tussen 1 februari 2020 en 1 juli 2021 is de referentieomzetperiode: 1 juli 2021 tot en met 31 oktober 2021. Ondernemingen die na 1 juli 2021, maar uiterlijk op 30 september 2021 zijn gestart, berekenen hun referentie-omzet over de eerste volledige maand omzet tot en met 31 oktober 2021. In beide gevallen moet uiteraard worden omgerekend naar een periode van 2 maanden.

Het Kabinet verkent de mogelijkheid om een jaaromzetverliesdrempel in te voeren. Ondernemingen die op jaarbasis geen omzetverlies hebben geleden, zouden dan niet in aanmerking komen voor NOW.

Het streven is om het aanvraagloket nog in december open te stellen. Het UWV zal het voorschot uit NOW-5 in één termijn uitbetalen. Ondernemers kunnen het subsidievoorschot zo mogelijk ontvangen voor de salarisbetalingen over december.

WTV

Met ingang van 1 oktober 2021 is de regeling voor Werktijdverkorting (WTZ) weer opengegaan. Deze regeling werkt nu gelijktijdig met de NOW. In de WTV is wel uitdrukkelijk bepaald dat deze niet van toepassing is op corona-gerelateerde aanvragen.

Werkgevers die te maken krijgen met andere bijzondere omstandigheden dan corona kunnen in aanmerking komen voor beide regelingen. De WW-uitkering die een werkgever ontvangt uit de WTV telt dan mee als omzet voor NOW-5.

TVL

De TVL-regeling was al verruimd. We beschrijven dit in ons artikel Nieuwe corona steunmaatregelen. In aanvulling zal de staatssteungrens worden verhoogd van € 1.800.000 naar € 2.300.000. Verder worden de maximale subsidiebedragen opgehoogd naar € 550.000 (MKB-ondernemingen) en € 600.000 (niet-MKB-ondernemingen).

Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar 100% (dit was 85%).

Fiscale maatregelen

Voor de maatregelen in het kader van het bijzonder uitstel van betaling verwijzen wij naar ons artikel Toch weer bijzonder uitstel van betaling.

Met de buurlanden Duitsland en België wordt overlegd over verlenging van de overeenkomsten omtrent het thuiswerken.
In het kader van de sociale zekerheid wordt in Europees verband gesproken over verlenging van de afspraak dat thuiswerken niet leidt tot een wijziging van de lidstaat waar premies moeten worden betaald.

De goedkeuring inzake het doorbetalen van vaste reiskostenvergoedingen vervalt per 1 januari 2022. Dan wordt de gerichte vrijstelling voor vergoeding van de kosten van thuiswerken ingevoerd. Veel werkgevers zullen in verband hiermee nieuwe afspraken moeten maken met hun werknemers.
Zie hiervoor ook onze factsheet Vergoeding van thuiswerkkosten.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.