Noodloket: TOGS (€ 4.000) wordt TVL (€ 50.000) – update 29 mei 2020

Gepubliceerd op: 27 mei 2020

In het op 20 mei 2020 door het Kabinet gepresenteerde Noodpakket 2.0 wordt ook het noodloket gecontinueerd tot 1 oktober 2020 (aanvankelijk was voorzien in verlenging tot 1 september 2020, maar naar aanleiding van de debatten met de kamer is dit met één maand verlengd). Die regeling is nu bekend onder de naam Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Dat wordt de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL).

TOGS

Op grond van de TOGS kunnen ondernemers een eenmalige gift ontvangen van € 4.000. Voorwaarden zijn dat de onderneming:

  • werkt onder een voor de regeling aangewezen SBI-code (de aanvraag kan ook worden gebaseerd op de SBI-code van een nevenactiviteit van de onderneming);
  • in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 tenminste € 4.000 omzetverlies verwacht door de coronacrisis;
  • tenminste € 4.000 aan vaste lasten heeft, ook na gebruik van andere door de overheid in het kader van de bestrijding van de coronacrisis beschikbaar gestelde steunmaatregelen;
  • de afgelopen jaren niet voor € 200.000 of meer aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimus);
  • niet is gevestigd op het privéadres van de ondernemer (dit geldt niet voor horecaondernemingen en een aantal andere specifieke situaties).

De eenmalige gift uit de TOGS is vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting, maar telt in het kader van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wel mee als omzet.

De aanvraag voor TOGS kan in de periode van 27 maart tot en met 26 juni 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB betreft een gift van maximaal € 50.000 (aangekondigd was een maximale TVL van € 20.000, maar dit is naar aanleiding van de debatten in de Kamer verhoogd) aan ondernemingen in dezelfde sectoren (SBI-codes) als waarvoor de TOGS geldt. Deze bijdrage is bedoeld ter dekking van de vaste kosten van deze ondernemingen.

Voorwaarde is, naast de meeste van de in het kader van de TOGS geldende voorwaarden, dat de onderneming in de 3 maanden waarvoor de TVL geldt (1 juni tot en met 30 september 2020) een omzetverlies heeft van 30% of meer. De hoogte van de uitkering (maximaal € 50.000) hangt vervolgens af van de:

  • omvang van het bedrijf (bedrijven met meer dan 250 werknemers komen niet in aanmerking voor TVL);
  • hoogte van de vaste lasten;
  • mate van omzetderving.

De bijdrage uit de TVL is eveneens een gift, die is vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting, maar als omzet meetelt voor de NOW.

Verder zal het Kabinet met de betreffende sectoren en de gemeenten verkennen wat de mogelijkheden zijn om de ondernemingen een meer rendabele bedrijfsvoering te laten realiseren in de sectoren die weer open mogen. Daarbij wordt gedacht een het verlengen van het seizoen en ruimere openingstijden.

De TVL is aangekondigd in een Kamerbrief Noodpakket banen en economie 2.0 van 20 mei 2020. De aanpassingen naar aanleiding van de kamerdebatten zijn te vinden in een Kamerbrief van 28 mei 2020. De juridische vastlegging volgt binnenkort.

Zie voor de definitieve regeling onze factsheet: Noodloket 2.0.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.