Nog investeren in 2020?

Gepubliceerd op: 2 november 2020

Heb je als ondernemer plannen om te investeren, dan kun je de verplichting daartoe in 2020 aangaan. Maar misschien is het wel voordeliger om dit uit te stellen tot in 2021.

Faciliteiten

Ondernemers kunnen voor investeringen in bedrijfsmiddelen een beroep doen op een aantal fiscale faciliteiten:

  • kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA);
  • milieu- en energie-investeringsaftrek (MIA en EIA);
  • baangerelateerde investeringskorting (BIK).

KIA

Wanneer het totaal van de voor KIA in aanmerking komende investeringen minder bedraagt dan € 2.400 of meer bedraagt dan € 323.544 heeft de investerende ondernemer geen recht op KIA.

Tussen € 2.400 en € 58.238 bedraagt de KIA 28% van het investeringsbedrag. Tussen € 58.238 en € 107.848 is de KIA een vast bedrag van € 16.307. En tussen € 107.848 en € 323.544 wordt dit vaste bedrag verminderd met 7,56% van het bedrag waarmee het totaal van de investeringen € 107.848 overtreft.

Dit zijn de cijfers voor 2020. Voor 2021 zullen deze cijfers worden verhoogd met een indexering Door investeringsverplichtingen in 2020 aan te gaan of juist door te schuiven naar 2021 kan de KIA worden geoptimaliseerd.

MIA en EIA

MIA en EIA kunnen worden geclaimd voor bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen op de milieu- en energielijst. Bedrijfsmiddelen staan alleen op die lijsten wanneer ze voldoende innovatief zijn.

De investering in een bedrijfsmiddel dat in 2020 op de lijsten staat, maar waarvan wordt verwacht dat het in 2021 niet meer op de lijsten staat, kan het best niet worden uitgeteld. Investeringen in innovatieve bedrijfsmiddelen die nog niet op de lijsten staan, kunnen wellicht beter pas in 2021 worden gedaan.

Wanneer een bedrijfsmiddel in 2020 nog niet in gebruik is genomen, kan KIA, MIA en EIA in 2020 worden geëffectueerd voor het bedrag dat in 2020 is betaald.

BIK

De BIK is nog niet ingevoerd. De regeling is onderdeel van het Belastingplan 2021, dat op dit moment wordt behandeld door het Parlement.

Als de BIK door het parlement wordt aangenomen, gaat de regeling op 1 januari 2021 in. Maar investeringen die vanaf 1 oktober 2020 worden gedaan, kunnen al in aanmerking komen voor BIK. Essentieel is dan wel dat de laatste betaling op de investering ná 31 december 2020 wordt gedaan.

De BIK is een vermindering op de door de ondernemer af te dragen loonheffingen. Die vermindering bedraagt 3% van het investeringsbedrag (2,44% voor zover het investeringsbedrag hoger is dan € 5.000.000). De BIK leidt niet tot een lagere afschrijvingsbasis. En KIA, MIA en EIA kunnen naast de BIK worden genoten.

Niet alle investeringen komen in aanmerking voor BIK. Lees de voorwaarden in ons artikel Voorstel BIK ingediend. Deze voorwaarden kunnen tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel nog wijzigen.

In een brief van 28 mei 2021 heeft de Staatssecretaris van Financiën laten weten dat het wetsvoorstel waarin de BIK zou worden geregeld, is ingetrokken.
De BIK wordt derhalve definitief NIET ingevoerd.

 

Andere artikelen