Nederland leert door

Gepubliceerd op: 30 juli 2020

Heb of ga je NOW 2 aanvragen? Dan ben je als werkgever verplicht (inspanningsverplichting) om je werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. De overheid kan je daarbij ondersteunen.

€ 50 Miljoen beschikbaar

Door de eventueel vrijgekomen tijd vanwege de coronapandemie kun je als werkgever deze tijd benutten om aandacht te schenken aan je scholingsbeleid. Ter ondersteuning biedt de overheid diverse mogelijkheden aan voor ontwikkeladvies en (online) bij- en omscholing. Hier is € 50 miljoen voor beschikbaar gesteld. Het doel van deze regeling is om mensen te ondersteunen bij hun ontwikkeling zodat zij bijvoorbeeld ingeval van een eventueel ontslag meer kansen hebben om ander werk te vinden. Het kan daarnaast ook helpen om werknemers om te scholen zodat zij beter inzetbaar zijn binnen je onderneming.

Gratis ontwikkeladvies

Vanuit de overheid zijn er diverse mogelijkheden om je aan te melden voor ontwikkeladvies. Dit is niet alleen mogelijk voor je werknemers maar ook voor zzp’ers en werkzoekenden. In het kader van je zorgplicht als werkgever kun je het ontwikkeladvies en de om- en bijscholingsmogelijkheden ook inzetten ingeval er onverhoopt werknemers ontslagen moeten worden. Ook deze werknemers kunnen dan gebruik maken van de regelingen en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

De diverse regelingen:

Controle

Er is in de regeling van NOW 2 geen sanctie of iets dergelijks opgenomen indien niet wordt voldaan aan de genoemde inspanningsverplichting tot bij- of omscholing. Wel dien je de OR (ondernemingsraad) of PVT (personeelsvertegenwoordiging) te informeren op het moment dat er een subsidie is toegekend. Onder de noemer van “goed werkgeverschap” is het voorts verstandig om je werknemers te informeren over eventuele scholingsmogelijkheden zoals genoemd in dit artikel.

Voor iedereen ontwikkeladvies

Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt kan vanaf 1 augustus een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs. Daarnaast is het dit najaar mogelijk om gratis (online) scholingsactiviteiten te volgen. De diverse regelingen zijn derhalve niet alleen beschikbaar als je NOW 2 hebt aangevraagd.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.