Na 10 jaar opgelegde aanslagen zijn op tijd

Gepubliceerd op: 10 februari 2020

De Belastingdienst legt in 2018 aanslagen schenkbelasting op voor verkrijgingen in de jaren 2007 tot en met 2010. Hof Den Haag beslist dat deze aanslagen tijdig zijn opgelegd.

Aanslagtermijnen

In het kader van de schenkbelasting gelden lange wettelijke termijnen waarbinnen de Belastingdienst aanslagen mag opleggen. Dat komt doordat de Belastingdienst vaak niet kan vaststellen dat schenkingen zijn gedaan.

Hoofdregel is dat een aanslag moet worden vastgesteld binnen 3 jaren na afloop van het jaar waarin het belastbaar feit heeft plaatsgevonden. Deze 3-jaarstermijn wordt verlengd met het door de Belastingdienst voor het indienen van de aangifte verleende uitstel.

Voor de schenkbelasting is het belastbaar feit de schenking. De 3-jaarstermijn vangt echter niet aan na het jaar waarin de schenking is gedaan. Aangesloten wordt bij de overlijdensdatum van de schenker of de datum waarop de aangifte schenkbelasting is gedaan.

Hof Den Haag

De zaak bij Hof Den Haag betreft een in 2006 overleden persoon. In het kader van de afwikkeling van diens nalatenschap kreeg zijn echtgenote een vordering op hun kinderen. Deze vordering werd kwijtgescholden. Over deze schenkingen werd geen schenkbelasting betaald.

In 2016 overlijdt de langstlevende echtgenoot. En in 2017 ontdekt de Belastingdienst dat over de kwijtscheldingen in 2007, 2008, 2009 en 2010 geen schenkbelasting is voldaan. Op 20 februari 2018 legt de Belastingdienst voor deze jaren aanslagen schenkbelasting op.

Het Hof bevestigt dat deze aanslagen tijdig zijn opgelegd. De aanslagtermijn van 3 jaar vangt namelijk aan bij het overlijden van de langstlevende echtgenote in 2016.

De begiftigden hebben niet voldaan aan het op hen rustende bewijs dat ze hebben gevraagd om uitreiking van aangiftebiljetten schenkbelasting en ook niet dat ze dergelijke aangiften hebben ingediend.

Met het oog op deze bewijslast is het zaak om correspondentie over schenkingen langer te bewaren dan de voor particulieren geldende wettelijke bewaartermijn van 5 jaar.

Aangifte en vrijstellingen

Meer informatie over het doen van aangifte schenkbelasting vind je in onze notitie Aangifte schenkbelasting. Ook als je een beroep doet op een Vrijstelling schenkbelasting, moet je vaak aangifte doen.

Andere artikelen

Algemeen nut investering

In een besluit heeft de Staatssecretaris van Financiën aangegeven welke voorwaarden aan een Algemeen nut investering worden gesteld.