Monumentenpanden na 2016: subsidieregeling

Gepubliceerd op: 3 november 2016

monumentenpanden subsidie vwgnijhof

Het wetgevingsproces heeft dit artikel achterhaald. Zie ons artikel Monumenten- en scholingsaftrek toch niet afgeschaft.

 

In ons artikel Aftrek uitgaven monumentenpand wordt afgeschaft meldden wij dat die fiscale aftrek vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk is. Inmiddels is in een Kamerbrief en de NnavV geschetst hoe de vervangende subsidieregeling er uit zal zien. Met monumentenpanden worden in deze regelingen alleen rijksmonumenten bedoeld.

Subsidieregelingen

Voor de subsidieregeling wordt aangesloten bij de bestaande Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Die subsidieregeling is bedoeld voor sober en doelmatig onderhoud aan niet-woonhuismonumenten (bijvoorbeeld kerken, molens, watertorens, kastelen en vestingwerken). Naast de Sim verstrekken de provincies restauratiesubsidies.

Na een evaluatie in 2018 is het de bedoeling om ingaande 2019 voor alle monumentenpanden dezelfde subsidieregeling te hanteren.

Onderoudssubsidie

De contouren van de onderhoudssubsidie voor monumentenpanden waar in wordt gewoond (woonhuismonumenten) zijn als volgt:

 • het subsidiebedrag is 25% van de kosten die subsidiabel zijn op grond van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten van de Sim;
 • maximaal subsidiabele kosten per jaar: € 10.000;
 • geen subsidie wanneer de subsidiabele kosten in een jaar minder bedragen dan € 2.000.

Praktisch

De naar schatting 6.000 jaarlijkse aanvragen zullen op de volgende wijze worden verwerkt:

 • indienen na afloop van het kalenderjaar voor de in het voorafgaande jaar gemaakt onderhoudskosten;
 • digitaal aanvraagformulier, onderbouwd met (gescande) gespecificeerde facturen;
 • maximaal één keer per jaar een aanvraag;
 • behandeling op volgorde van (digitale) binnenkomst van het aanvraagformulier;
 • na indiening wordt de subsidie direct vastgesteld en uitbetaald (aanvragen worden slechts op hoofdlijnen beoordeeld; alleen bij een steekproef wordt in detail gecontroleerd);
 • geen subsidie wanneer de eigenaar een andere subsidie of een lening uit het NRF heeft ontvangen;
 • “Doe-het-zelven” wordt niet gesubsidieerd.

Sober en doelmatig onderhoud

In de NnavV verduidelijkt de wetgever wat met sober en doelmatig onderhoud van monumentenpanden wordt bedoeld:

 • dat het schilderwerk regelmatig wordt gedaan;
 • dat kapotte dakpannen worden vervangen;
 • dat lekkende goten worden gerepareerd of regenpijpen worden vervangen.

Het gaat er om dat monumentenpanden wind- en waterdicht worden gehouden, zodat de constructie niet wordt aangetast. Zodra de dakpannen van het dak moeten om de constructie te herstellen, is geen sprake van onderhoud, maar van restauratie.

Niet-monumentale kosten worden niet gesubsidieerd. Voorbeelden van dergelijke kosten zijn het vervangen van de keuken, herstel van parketvloeren of elektrische installaties of andere zaken die met het wooncomfort te maken hebben.

Overgangsregeling

De fiscale aftrek vervalt op 1 januari 2017 zonder overgangsregeling. Voor eigenaren van monumentenpanden die verplichtingen zijn aangegaan mede gebaseerd op de verwachting dat de fiscale aftrek er in 2017 en 2018 nog zou zijn, komt er de volgende overgangsregeling:

 • subsidie van 40% van de potentieel fiscaal aftrekbare onderhoudskosten;
 • aangevraagd met een digitaal aanvraagformulier;
 • uitgevoerd door het NRF;
 • aanvraag indienen tussen 1 januari en 1 maart 2017;
 • aanvrager moet aantonen dat hij is uitgegaan van een gerechtvaardigde verwachting op fiscale aftrek;
 • een verplichting met een financier (bank) of aannemer moet vóór 1 januari 2017 zijn aangegaan;
 • als het plan voor 20 september 2016 is ingediend bij BBM en een Mededeling potentieel fiscaal aftrekbare kosten is ontvangen, komt het in aanmerking voor subsidie;
 • andere rijkssubsidies worden verrekend;
 • na uitvoering van het werk wordt de subsidie definitief vastgesteld.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.