Meer voorwaarden in de arbeidsovereenkomst

Gepubliceerd op: 19 april 2022

Vanaf 1 augustus dienen werkgevers meer arbeidsvoorwaarden op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

Wat aanpassen?

In onze huidige wetgeving wordt al een aantal zaken opgesomd waaraan een werkgever moet voldoen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld de namen van partijen, de standplaats van werknemer, tijdstip van indiensttreding ect. Vanaf 1 augustus komen daar nog wat extra bepalingen/aanvullingen bij waaronder hetgeen we schrijven in het door ons gepubliceerde artikel ter zake het verbod op nevenwerk.

Wat je voor 1 augustus 2022 moet aanpassen in je (model)arbeidsovereenkomst, hangt uiteraard af van hoe uitgebreid je huidige model is. Desgewenst kunnen wij je daarbij ondersteunen.

Overzicht wijzigingen

Een grote wijziging betreft het huidige wetsartikel 7:655 lid 1 BW. Hieronder worden de aanstaande wijzigingen in die bepaling cursief weergegeven, waardoor je kunt beoordelen of je bepaalde artikelen in je (model)arbeidsovereenkomst moet aanvullen. Aan de vetgedrukte tekst daar diende je als werkgever al te voldoen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst (wellicht ook goed om die nog eens  te toetsen).

1             De werkgever is verplicht aan de werknemer een schriftelijke of elektronische opgave te verstrekken met ten minste de volgende gegevens:

a.             naam en woonplaats van partijen;

b.            de plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht en indien de arbeid niet op een vaste plaats of niet hoofdzakelijk op een vaste plaats wordt verricht, de vermelding dat de werknemer zijn arbeid op verschillende plaatsen verricht of vrij is zijn werkplek te bepalen;

c.            de functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid;

d.            het tijdstip van indiensttreding;

e.            indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, de einddatum of de duur van de overeenkomst;

f.             de aanspraak op vakantie of ander betaald verlof waarop de werknemer recht heeft of de wijze van berekening van de aanspraken;

g.            de procedure, met inbegrip van de vereisten en de opzegtermijnen, die de werkgever en de werknemer in acht moeten nemen indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, of, indien de duur van de opzegtermijnen op het moment waarop de informatie wordt verstrekt niet kan worden aangegeven, de wijze waarop die opzegtermijnen worden vastgesteld;

h.            het loon met inbegrip van het aanvangsbedrag, de afzonderlijke bestanddelen ervan, de wijze en frequentie van uitbetaling en indien het loon afhankelijk is van de uitkomsten van de te verrichten arbeid, de per dag of per week aan te bieden hoeveelheid arbeid, de prijs per stuk en de tijd die redelijkerwijs met de uitvoering is gemoeid;

i.             indien de tijdstippen waarop de arbeid door de werknemer moet worden verricht:

1°. geheel of grotendeels voorspelbaar zijn, de duur van de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd en regelingen in verband met arbeid buiten de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd en het loon daarvoor en, in voorkomend geval, alle regelingen over het wisselen van diensten;

of

2°. geheel of grotendeels onvoorspelbaar zijn:

  1. het beginsel dat de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht variabel zijn, het aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon voor arbeid verricht boven op die gewaarborgde uren;
  2.  ii. de dagen en uren waarop de werknemer kan worden verplicht om arbeid te verrichten; en iii. de termijnen die op grond van artikel 628b, lid 3, van toepassing zijn;

j.              of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling;

k.            indien de werknemer voor een langere termijn dan vier aaneengesloten weken werkzaam zal zijn buiten Nederland, mede de duur van die werkzaamheid, de huisvesting, de toepasselijkheid van de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving dan wel opgave van de voor de uitvoering van die wetgeving verantwoordelijke organen, de geldsoort waarin betaling zal plaatsvinden, de vergoedingen waarop de werknemer recht heeft en de wijze waarop de terugkeer geregeld is;

l.             de toepasselijke CAO of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan, dan wel de toepasselijke arbeidsvoorwaarden op grond van artikel 8 of 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs;

m.          of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is dan wel een payrollovereenkomst is;

n.            of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan;

o.            of sprake is van een oproepovereenkomst;

p.            in het geval van een uitzendovereenkomst, de identiteit van de inlenende onderneming, indien en zodra deze bekend is;

q.            indien van toepassing, de duur en voorwaarden van de proeftijd;

r.             indien van toepassing, het door de werkgever geboden recht op scholing;

s.            voor zover de werkgever hiervoor verantwoordelijk is, de identiteit van de sociale zekerheidsinstellingen die de sociale bijdragen in het kader van de arbeidsrelatie ontvangen en bescherming op het gebied van sociale zekerheid aangeboden door de werkgever.

Als werkgever dien je de gegevens onder a tot en met e, h, i en q, uiterlijk een week na aanvang van de werkzaamheden aan te leveren en de overige gegevens uiterlijk binnen een maand. Ons advies is uiteraard dat het verstandig is de arbeidsovereenkomst altijd voor de aanvangsdatum schriftelijk overeen te komen met de werknemer.

Tot slot dienen eventuele wijziging in de arbeidsvoorwaarden zo snel mogelijk, doch uiterlijk op de dag waarop de wijziging ingaat schriftelijk te zijn vastgelegd.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.