Meer dan de helft van de opdrachtgevers handelt onjuist

Gepubliceerd op: 7 maart 2019

De praktijk worstelt nog steeds met de problematiek rond de ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel). Dit wordt bevestigd door de onlangs door het Ministerie van Financiën aan de Kamer gestuurde Rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties.

Stand van zaken

De actuele stand van zaken in dit dossier schetsen wij in ons artikel ZZP-er: stand van zaken eind 2018. Daarin is tot heden niets veranderd. Het wachten is op de invoering van nieuwe wetgeving. Die is voorzien per 1 januari 2020 (maar voorzichtig is al doorgeschemerd dat het wel eens 1 januari 2021 kan worden).

Tot die tijd is sprake van een zogeheten handhavingsmoritorium. Ofwel: van het opschorten van de handhaving van de wet- en regelgeving. De inspanningen van de Belastingdienst richten zich vooral op het geven van voorlichting. Alleen kwaadwillende opdrachtgevers kunnen aanlopen tegen naheffingen en boetes.

Meer dan de helft

De Belastingdienst heeft 104 specifieke bedrijfsbezoeken afgelegd om de kennis en werkwijze van opdrachtgevers te onderzoeken. Uit deze onderzoeken blijkt dat in 59 gevallen in meer of mindere mate onjuist is gehandeld. In 12 van die gevallen is de arbeidsrelatie niet juist gekwalificeerd.

Uit de onderzoeken blijkt dat opdrachtgevers de huidige situatie rond ZZP-ers als complex en tijdrovend ervaren. De Belastingdienst constateert dat de meeste opdrachtgevers gemotiveerd zijn om de regels correct toe te passen, maar voor het dilemma staan om hun concurrentiepositie te behouden. Men worstelt met de krappe arbeidsmarkt en opdrachtgevers zijn vaak niet bereid om anders dan als ZZP-er te werken. Daarbij speelt een belangrijke rol dat de (fiscale) voordelen van het ondernemerschap voor de ZZP-ers zwaarder wegen dan de (sociale) zekerheden die een dienstbetrekking hen biedt.

Regulier toezicht

Naast voornoemde bedrijfsbezoeken heeft de Belastingdienst uiteraard ook regulier toezicht uitgeoefend. Dit betreft reguliere controles (boekenonderzoeken) in het kader van de loonheffingen (daarvan worden er jaarlijks ongeveer 5.600 uitgevoerd). Daarbij wordt eerst onderzocht wat de aard van de werkrelatie is. Vervolgens wordt ter plaatse beoordeeld hoe opdrachtgever en ZZP-er hun werkrelatie werkelijk vormgeven.

Wanneer wordt vastgesteld dat de werkrelatie met een ZZP-er kwalificeert als een dienstbetrekking, onderzoekt de Belastingdienst aanvullend of sprake is van kwaadwillendheid. Ook na 1 juli 2018 betekent dit voor de Belastingdienst een zware bewijslast. In de brief aan de Kamer meldt de Belastingdienst dat op dit moment vanuit het reguliere toezicht bij 8 opdrachtgevers nader onderzoek plaatsvindt naar kwaadwillendheid.

De praktijk

Die zal verder moeten met de stand van wet- en regelgeving, zoals die er ligt, met het geldende handhavingsmoritorium.

De meeste ondernemers zijn welwillend, maar worden door wet- en regelgeving gedwongen om te handelen zoals ze dat doen. Dit wordt door de Belastingdienst klip en klaar bevestigd in de rapportage. Evenals dat de problemen grotendeels worden veroorzaakt door de gunstige fiscale behandeling van winst uit onderneming ten opzicht van loon uit dienstbetrekking.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.