Meer aftrek gemengde kosten

Gepubliceerd op: 10 januari 2017

gemengde kosten vwgnijhof

Voedsel, drank, genotmiddelen, representatie, congressen, seminars, symposia, excursies en studiereizen, allemaal gemende kosten. Deze kosten hebben volgens de wetgever naast een zakelijk karakter ook een persoonlijk karakter. Gemengde kosten zijn daarom beperkt aftrekbaar van de winst.

De hoofdregel

Uitgangspunt is dat elke onderneming gemengde kosten maakt. Die kosten mag de onderneming volledig ten laste van de winst te brengen. Uiteraard moet het wel gaan om kosten die dienstbaar zijn aan de onderneming (zakelijke kosten).

Van deze kosten is echter vanwege het gemengde karakter € 4.500 niet aftrekbaar. Dit niet-aftrekbare deel van de gemengde kosten wordt in de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting bij de winst geteld.

Voor de vennootschapsbelasting kan het niet-aftrekbare deel van de gemengde kosten hoger zijn. Dat is het geval indien 0,4% van de loonsom van de onderneming loonsom hoger is dan de drempel van € 4.500.

Voorbeeld
BV X realiseert een resultaat van € 125.000. Daarin is begrepen een loonsom van € 1.500.000.
Dan is van de gemengde kosten niet aftrekbaar: 0,4% * € 1.500.000 = € 6.000. Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting bedraagt: € 125.000 + € 6.000 = € 131.000.

Weinig gemengde kosten

Indien een onderneming weinig gemengde kosten heeft, kan worden gekozen voor de uitzondering. Dan wordt de beperking van de aftrek gebaseerd op het werkelijke bedrag van de gemengde kosten.

Voor ondernemers met een eenmanszaak en participanten in een maatschap of VOF is dan 20% van de werkelijke gemengde kosten niet aftrekbaar. Dit percentage geldt voor het belastingjaar 2017.

In 2016 en eerdere jaren is 26,5% van de gemengde kosten niet aftrekbaar.

Vanaf 2017 kan dus een groter deel van de gemengde kosten worden afgetrokken. Dat geldt echter niet in de vennootschapsbelasting. Daar blijft het percentage van 26,5 van kracht.

Voorbeeld:
Jan is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Zijn gemengde kosten bedragen € 3.000.
Jan kan kiezen voor correctie van de aftrek op basis van de werkelijke gemengde kosten.
In 2016 betekent dat een correctie (toevoeging aan de winst) van 26,5% van € 3.000 = € 795. Dat is veel minder dan de correctie op basis van de hoofdregel. Die zou immers € 4.500 bedragen.
In 2017 is de correctie lager: 20% * € 3.000 = € 600.

Uit het voorbeeld blijkt dat het als ondernemer belangrijk is om na te gaan wat de omvang van de gemengde kosten is. Aan de hand van deze informatie kan vervolgens worden vastgesteld welke methode voordeliger is en dus zorgt voor een grotere aftrekpost.

Loonkosten zijn volledig aftrekbaar

Kosten die als loon worden aangemerkt vallen niet onder de aftrekbeperking. Deze kosten zijn dan ook volledig aftrekbaar. Alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers, die met loonbelasting worden belast, kwalificeren als loon. Kosten die in de vrije ruimte van de WKR vallen, zijn als loonkosten volledig aftrekbaar van de winst.

Reclame- en sponsorkosten

Ook reclame- en sponsorkosten vallen niet onder de aftrekbeperking. Bijvoorbeeld de wijnhandelaar die zijn toevallig langs komende klanten ter promotie een glas wijn laat proeven, loopt voor deze kosten niet tegen de aftrekbeperking aan.

Afsplitsen

Het is niet nodig om kosten die een verwaarloosbaar deel uitmaken van andere kosten met het oog op de aftrekbeperking af te splitsen. Zo hoeft bijvoorbeeld uit de kosten van een vliegticket niet een deel te worden afgesplitst voor de tijdens de vlucht genoten maaltijd. De kosten van het vliegticket zijn, indien zakelijk, volledig aftrekbaar.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.