Maximumbedragen vrijwilligersregeling verhoogd

Gepubliceerd op: 26 januari 2021

De maximumbedragen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan vrijwilligers worden sinds een paar jaar geïndexeerd. Pas wanneer dit afgerond tot een verhoging van € 100 leidt, worden de bedragen aangepast.

Maximumbedragen 2021

In 2021 mag een vrijwilliger maximaal aan vergoedingen en verstrekkingen ontvangen: € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Dat was € 170 en € 1.700.

Deze maximumbedragen gelden op kasbasis. Het gaat om wat er in een maand/jaar daadwerkelijk aan de vrijwilliger is uitbetaald en/of verstrekt.

Als bijvoorbeeld in januari € 200 en in februari € 70 wordt uitbetaald, wordt in januari het maximumbedrag per maand overschreden en mag de vrijwilligersregeling niet worden toegepast.

Bovendien moeten alle aan de vrijwilliger betaalde vergoedingen en/of gedane verstrekkingen in aanmerking worden genomen.

Voor welke organisaties?

De vrijwilligersregeling mag niet door alle organisaties worden toegepast, maar enkel door:

  • het algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s);
  • sportorganisaties;
  • andere lichamen, mits niet onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan vrijgesteld.

Wie is vrijwilliger?

Een vrijwilliger verricht niet bij wijze van beroep arbeid voor de hiervoor genoemde instellingen. Dat houdt in dat de beloning van de vrijwilliger gering is, afgezet tegen de met de arbeid gemoeide tijd.

Concreet mag de vrijwilliger maximaal € 5 per uur ontvangen (vrijwilligers tot 23 jaar: € 2,75 per uur). Deze bedragen zijn in 2021 niet gewijzigd.

Geen loonbelasting

Als aan alle voorwaarden voor de vrijwilligersregeling wordt voldaan, hoeft de instelling die de vergoedingen en verstrekkingen doet geen loonbelasting in te houden en af te dragen.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.