Looncriterium kennismigranten voor 2020

Gepubliceerd op: 4 december 2019

Nederlandse bedrijven zijn doorlopend op zoek naar gekwalificeerd personeel. Vaak worden deze mensen gevonden int het buitenland. Deze kennismigranten (of arbeidsmigranten) moeten voldoen aan een looncriterium om in Nederland te mogen werken.

EER

Kennis- en arbeidsmigranten hebben geen vergunningen nodig om in Nederland te mogen werken wanneer ze afkomstig zijn uit een EER-land. Dat zijn:

  • één van de lidstaten van de Europese Unie;
  • Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.

Deze mensen hebben alleen een geldig paspoort of geldig Europees Identiteitsbewijs nodig om in Nederland te mogen werken.

Buiten Europa

Kennis- en arbeidsmigranten uit een ander land, dan hiervoor genoemd, mogen in Nederland werken als ze beschikken over een:

  • machtiging tot voorlopig verblijf (een 90 dagen geldig visum);
  • verblijfsvergunning.

En ze moeten een referent hebben. De werkgever kan zich daarvoor door de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid) als erkend referent laten registreren.

Minimum salaris

Om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen, moet de migrant een minimum salaris ontvangen. Dit minimum salaris moet in 2020 bruto per maand (exclusief 8% vakantietoeslag) bedragen:

  • voor kennigmigranten jonger dan 30 jaar: € 3.381,00;
  • voor kennismigranten van 30 jara en ouder: € 4.612,00;
  • voor redent in Nederland afgestudeerde studenten: € 2.423,00.

Deze beloning moet de kennismigrant maandelijks giraal ontvangen op een op zijn of haar naam gestelde bankrekening.

Naast deze categoriëen zijn er normbedragen voor diverse specifieke situaties. Zie daarvoor de websie van de IND.

30%-regeling

Fiscaal kunnen kennis- en arbeidsmigranten kwalificeren als extraterrioriale werknemers. Extraterritoriale kosten kunnen vrij van loon- en inkomstenbelasting aan deze werknemers worden vergoed. Meestal gebeurt dat in de praktijk in de vorm van de 30%-regeling. De belastingvrije vergoeding mag dan, zonder dat de daadwerkelijke extraterritoriale kosten hoeven te worden onderbouwd, maximaal 30% van de beloning bedragen.

Eén van de voorwaarden voor de toepassing van de 30%-regeling is dat de ingekomen werknemer een specifieke deskundigheid heeft, die schaars aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat wordt geacht het geval te zijn wanneer het bruto jaarloon van de werknemer € 38.326 (of meer) bedraagt. Voor werknemers jonger dan 30 jaar, die een wetenschappelijk graad hebben behaald, geldt een lager bedrag: € 29.149.

De looptijd van de 30%-regeling is sinds 2019 verkort naar 5 jaar. Voor op 1 januari 2019 lopende 30%-regelingen geldt een overgangsperiode, die uiterlijk per 31 december 2020 eindigt.

 

Andere artikelen