Loon medisch specialist: € 120.000

Gepubliceerd op: 4 juni 2015

20150604_loon_medisch_specialist_VWGNijhof

De Belastingdienst biedt medisch specialisten met een B.V. de mogelijkheid om de hoogte van het door de B.V. uit te betalen loon bindend vast te stellen door middel van een (standaard) vaststellingsovereenkomst (VSO). Het gebruikelijk loon wordt dan vastgesteld op € 160.000. Daarvan moet, na aftrek van de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijk loonregeling van 25%, aan de specialist worden uitbetaald: € 120.000. Uiteraard verbindt de Belastingdienst aan de daarmee verkregen zekerheid een aantal voorwaarden.

Het gebruikelijk loon van € 160.000 is gebaseerd op een arbeidsduur van 45 uur per volledige werkweek. Medici die minder uren werken, mogen een pro rata lager salaris in aanmerking nemen, maar medici die meer uren werken moeten uitgaan van een hoger salaris. In voornoemd gebruikelijk loon is begrepen een vakantietoeslag van 8%, een frequentietoeslag van 6%, een intensiteitstoeslag van 15% en een eventuele gratificatie.

De rekening-courant van de specialist met zijn of haar B.V. mag op 31 december 2015 maximaal een debetstand (schuld aan de B.V.) vertonen van € 17.500. Als de schuld aan de B.V. hoger is, moet het meerdere in 2016 als dividend worden uitgekeerd (en als een dividenduitkering niet mogelijk is, moet met de Belastingdienst worden overlegd over de wijze waarop de stand van de rekening-courant op termijn wordt teruggebracht tot maximaal een schuld van € 17.500). Echte geldleningen horen niet tot de rekening-courant, mits deze leningen onder zakelijke voorwaarden zijn aangegaan.

De VSO wordt afgesloten voor enkel het jaar 2015. De specialist die de VSO afsluit, ziet voor de toepassing van de gebruikelijk loonregeling uitdrukkelijk af van zijn of haar recht van bezwaar en/of beroep. Indien een partij zich niet aan de VSO houdt, vervalt deze en staan voor beide partijen uiteraard weer alle wettelijke mogelijkheden open. Ten aanzien van medici die de VSO niet sluiten, beoordeelt de Belastingdienst het (gebruikelijk) loon op basis van individuele feiten en omstandigheden. Deze medici kunnen aan de regeling omtrent de VSO geen enkel recht ontlenen.

Andere artikelen