Kwijtschelding contributie is een aftrekbare gift

Gepubliceerd op: 11 juli 2017

gift kwijtschelding contributie ANBI VWGNijhof

Giften aan als ANBI aangemerkte instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ook het afzien van vergoedingen waarop een vrijwilliger recht heeft in verband met voor een ANBI verrichte werkzaamheden, kan leiden tot aftrekbare giften. In ons artikel Vrijwilligerswerk als aftrekbare gift schetsen wij de voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Contributie is geen gift

Een gift is een bijdrage uit vrijgevigheid; de gever verwacht er niets voor terug. Een lid van een vereniging betaalt de contributie niet uit vrijgevigheid, maar verwacht in ruil voor de contributie te mogen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Ook als het lid niet daadwerkelijk mee doet aan de activiteiten van de vereniging, kwalificeert de contributie niet als een gift. Het lid heeft immers de mogelijkheid om deel te nemen.

Kwijtschelding contributie

De ex-penningmeester van een zang- en dansensemble betaalt voor hemzelf en zijn echtgenote € 600 aan contributie. Het ensemble heeft als culturele instelling de ANBI-status. In verband met door het lid aan de vereniging verleende diensten (waaronder het ondersteunen van de nieuwe penningmeester) en de daarmee behaalde financiële resultaten stelt het bestuur het lid vrij van contributie. Het lid laat weten de reeds betaalde contributie te doneren aan het ensemble en brengt het bedrag van € 600, verhoogd met € 150 (de opslag bij een gift aan een culturele ANBI), als gift in aftrek op zijn inkomen.

De Belastingdienst weigert de aftrek op grond van de stelling dat contributie geen aftrekbare gift is omdat er een tegenprestatie tegenover staat. Hof Den Haag beslist echter dat het lid door de vrijstelling van contributie een vorderingsrecht jegens de vereniging had. Tegenover het afzien van dit vorderingsrecht staat geen tegenprestatie, zodat wel sprake is van een gift.

Het Hof staat de aftrek als gift dan ook toe. Daarbij maakt het niet uit dat geen kasrondje is gemaakt. Met een kasrondje had de vereniging de kwijtgescholden contributie terugbetaald. En vervolgens had het lid het bedrag weer als gift aan de vereniging betaald. Het Hof stelt vast dat beide verplichtingen door middel van verrekening zijn voldaan.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.