Kinderen: we dragen bij in uw kosten

Gepubliceerd op: 27 mei 2016

kinderen nijntje VWGNijhof

Kinderen kosten geld, dat zal niemand verbazen. De maatschappij draagt bij in deze kosten door middel van de kinderbijslag, het kindgebonden budget en een extra heffingskorting op de verschuldigde inkomstenbelasting.

Kinderbijslag

Ouders hebben voor alle kinderen die jonger zijn dan 18 jaar recht op kinderbijslag. Dit geldt niet alleen voor eigen kinderen, maar ook voor adoptie-, pleeg- en stiefkinderen. Pleegkinderen moeten tot uw huishouden behoren, door u worden verzorgd en onderhouden en niemand anders mag voor het pleegkind recht op kinderbijslag hebben.

Voor kinderen van 16 en 17 jaar vervalt het recht op kinderbijslag wanneer het kind:

  • niet naar school gaat, niet als werkloos bij het UWV is ingeschreven en niet arbeidsongeschikt is;
  • niet naar school gaat en meer dan 19 uur werkt of per kwartaal € 1.240 (als het kind uitwonend is: € 1.754) of meer verdient;
  • studiefinanciering geniet.

De uitbetaling van de kinderbijslag geschiedt door de Sociale VerzekeringsBank (SVB) en hoeft in het algemeen niet te worden aangevraagd. Het bedrag van de kinderbijslag is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. Het is niet afhankelijk van uw inkomen.

Kindgebonden budget

Ouders die recht hebben op kinderbijslag hebben mogelijk ook recht op kindgebonden budget. Het bedrag van het kindgebonden budget hangt af van het aantal kinderen en van uw toetsingsinkomen. Het maximale bedrag aan kindgebonden budget bedraagt in 2016:

1 kind € 1.011
2 kinderen € 1.322
3 kinderen € 1.505
4 kinderen € 1.611

Bij meer dan 4 kinderen, wordt het maximum verhoogd met € 51 per kind.
Het maximumbedrag wordt gekort met 6,5% van het verschil tussen uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen en € 29.914.

Voorbeeld
3 kinderen, toetsingsinkomen (gezamenlijk) € 35.000.
Dan bedraagt de korting: 6,5% * (€ 35.000 – € 29.914) = € 330.
Het kindgebonden budget bedraagt dan: € 1.505 – € 330 = € 1.175 per jaar (per maand € 97).

De uitbetaling van het kindgebonden budget geschiedt door de Belastingdienst/Toeslagen en hoeft in het algemeen niet te worden aangevraagd. De SVB doet deze aanvraag voor u en gebruikt de haar door de Belastingdienst/Toeslagen aangereikte gegevens om te bepalen of u recht heeft op kindgebonden budget. Als u geen kindgebonden budget ontvangt, maar meent er wel recht op te hebben, kunt u het aanvragen via mijntoeslagen.nl (u moet daarvoor beschikken over een DigiD).

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting die u verschuldigd bent. Geniet u geen inkomen waarover u (voor aftrek van de heffingskortingen) inkomstenbelasting moet voldoen, dan kunt u de heffingskortingen in de meeste gevallen niet effectueren.

Ouders kunnen recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De combinatie blijkt uit de voorwaarden voor de korting:

  • tot uw huishouden moet gedurende tenminste 6 maanden behoren een kind dat op 1 januari van het jaar nog geen 12 jaar oud was;
  • uw arbeidsinkomen is hoger dan € 4.881 of u heeft als ondernemer recht op de zelfstandigenaftrek.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt € 1.039, vermeerderd met 6,159% van het arbeidsinkomen boven € 4.881. De maximale korting bedraagt € 2.769 (die wordt bereikt bij een arbeidsinkomen van € 32.969. Bij partners heeft de minstverdienende recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

U effectueert de inkomensafhankelijke combinatiekorting via uw aangifte inkomstenbelasting, die u met behulp van uw DigiD indient via mijnbelastingdienst. Met de korting wordt geen rekening gehouden in uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf.

Andere artikelen