Hogere boetes overtreden arboregels

Gepubliceerd op: 6 augustus 2019

Met ingang van 23 juli 2019 is de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving aangepast. Op grond van de nieuwe normen kan de Inspectie SZW fors hogere boetes opleggen.

Normbedragen

Basis voor de op te leggen boetes zijn 7 categorieën van boetenormbedragen. De Inspectie SZW houdt bij het opleggen van de boetes, bij arbeidsongevallen die leiden tot ziekenhuisopname, rekening met de ernst en de duur van het letsel, alsmede met de duur van de ziekenhuisopname (bij meer dan 7 ziekenhuisnachten wordt het boetenormbedrag vermenigvuldigd met 4; minder dan 2 ziekenhuisnachten leveren een vermenigvuldiging met factor 3 op).

Categorie Boetenormbedrag
1 € 340
2 € 750
3 € 1.500
4 € 3.000
5 € 4.500
6 € 9.000
7 € 13.500

In afwijking op deze normbedragen wordt het niet onverwijld melden van een arbeidsongeval beboet met € 50.000.

De boetenormbedragen gelden voor werkgevers met meer dan 500 werknemers (gekeken wordt naar gehele juridische entiteit). Voor werkgevers met minder werknemers worden het boetenormbedrag verlaagd:

Aantal werknemers Deel van het boetenormbedrag
minder dan 5 10%
5 tot en met 9 20%
10 tot en met 39 30%
40 tot en met 99 50%
100 tot en met 249 60%
250 toten met 400 80%

Het boetenormbedrag wordt alleen verlaagd wanneer de overtreding is begaan door de werkgever. Derhalve niet wanneer de overtreding is begaan door de opdrachtgever, de ontwerper of de uitvoerder.

Voor overtredingen die zijn begaan door werknemers of zelfstandigen wordt het normbedrag gehanteerd dat geldt voor werkgevers met minder dan 5 werknemers. De maximale boete, die per boetebeschikking aan een werknemer kan worden opgelegd, bedraagt € 450.

Voor de grootte van een organisatie waar vrijwilligers werkzaam zijn, wordt gekeken naar het aantal vrijwilligers dat werkzaam was op de locatie waar de overtreding plaatsvondt. Als er zowel vrijwilligers als werknemers werkzaam zijn, wordt gekeken naar het totaal aantal vrijwilligers en werknemers.

Ontbreken RI&E

Het niet hebben van een RI&E (RisicoInventarisatie & Evaluatie) of van een plan van aanpak leidt direct tot een boete van € 3.000 (uit onderzoek is gebleken dat in 2018 meer dan de helft van de werkgevers geen RI&E had). Het niet (voldoende) naleven van de verplichtingen uit de RI&E levert een boete in categorie 5 op.

Hogere boetes

De volgende 4 factoren kunnen leiden tot een verhoging van de boete:

  1. wanneer iemand overlijdt door een arbeidsongeval: wordt de boete vermenigvuldigd met 5;
  2. wanneer een arbeidsongeval leidt tot blijvend letsel: wordt de boete vermenigvuldigd met 4 (bij “matig” letsel: 3,5 en bij “licht” blijvend letsel: 3);
  3. bij een “zware overtreding”: wordt de boete vermenigvuldigd met 2;
  4. wanneer meer dan 10 werknemers zijn blootgesteld: wordt de boete vermenigvuldigd met 1,5 (bij meer dan 50 medewerkers met 2).

Matiging boetes

De boetes worden gematigd met 25% als:

  • de risico’s voldoende zijn geïnventariseerd en een veilig werkwijze is ontwikkeld;
  • de noodzakelijke randvoorwaarden voor het toepassen van een veilig werkwijze zijn gecreëerd;
  • adequate instructies zijn gegeven;
  • adequaat toezicht is gehouden.

Passend en geboden

In aanvulling op en in afwijking van als deze normen kan het boetebedrag worden verhoogd of verlaagd totdat de boete evenredig is en daarmee passend en geboden.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.