Het coronavirus binnen je bedrijf, wat te doen?

Gepubliceerd op: 3 maart 2020

Inmiddels zijn de eerste gevallen van besmetting in Nederland een feit, in het kader van goed werkgeverschap (7:611 BW) is het verstandig om wellicht enkele interne maatregelen te treffen.

Werktijdverkorting

Inmiddels is de regeling voor werktijdverkorting buiten werking gesteld. Zie ons artikel Nieuwe economische maatregelen in verband met de coronacrisis.

De belangrijkste bedrijfseconomische maatregel is dat, ingeval je werknemers tijdelijk niet of minder ingezet kunnen worden, je bij het UWV werktijdverkorting kan aanvragen.

Dit houdt in dat als bijvoorbeeld door het gevolg van het coronavirus er binnen je bedrijf weinig tot geen werk meer is, je een tijdelijke WW-uitkering kunt aanvragen voor de werknemers. De werknemers worden dan niet ontslagen maar krijgen dus tijdelijk een uitkering. Uiteraard zijn hier wel voorwaarden aan verbonden.

Maatregelen

Er is geen wetgeving hoe te handelen in dit soort situaties. Vooropgesteld is het verstandig om de adviezen van het RIVM op te volgen. Dit houdt kort gezegd in dat je werknemers er op wijst dat zij regelmatig hun handen wassen.

Zorg onder andere voor het voldoende aanwezig zijnde van desinfecterende middelen en zakdoeken. Instrueer de werknemers (bijvoorbeeld per e-mail) dat zij bij hoesten en niezen de binnenkant van de elleboog gebruiken. Ook het reinigen van toetsenborden, muizen, deurklinken ect. dienen extra aandacht te krijgen.

Houd voorts contact met je werknemers over waar zij bijvoorbeeld op vakantie zijn geweest of in het weekend. Dit zijn uiteraard privé zaken maar ze worden veelal wel vrijwillig gedeeld door werknemers. Bovendien is het belangrijk de werknemers kenbaar te maken met de symptomen van het coronavirus. Mensen met het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid.

Zieke werknemers

In de praktijk komt het vaak voor dat zieke werknemers vaak toch nog enige dagen op het werk verschijnen, ondanks dat het wellicht beter zou zijn dat zij goed uitzieken. Het is aan te raden om als werkgever thans wat strenger te handelen bij werknemers die toch ziek op het werk verschijnen. Zorg ervoor dat werknemers thuis blijven en goed uitzieken.

Verlof

In het geval scholen sluiten, kunnen werknemers voor het regelen van opvang elders voor korte duur betaald verlof opnemen. Dit verlof bedraagt enkel de periode totdat de werknemer de opvang heeft geregeld.

Quarantaine werknemer

Werknemers die in quarantaine worden geplaatst (door besmetting of doordat de werknemers symptomen vertoont van het virus), hebben gewoon recht op loondoorbetaling (bij ziekte). Dit geldt ook voor de situatie waarin een werknemer op vakantie in quarantaine wordt geplaatst. Deze dagen mogen dan in beginsel niet van het vakantiesaldo worden afgeboekt. De werknemer moet dan uiteraard wel een officiële doktersverklaring overleggen, afkomstig van een dokter ter plaatse. In een CAO of arbeidsvoorwaardenregeling kunnen eventuele nog aanvullende afspraken zijn opgenomen.

Grensoverschrijdende arbeid

Is je bedrijf ook actief in het buitenland dan doe je er goed aan om het reisadvies vanuit de overheid te volgen: https://www.nederlandwereldwijd.nl/actueel/nieuws/2020/02/27/reisadviezen-voor-landen-of-gebieden-waar-het-coronavirus-is-gevonden

Zorg er bijvoorbeeld ook voor dat ingeval werknemers veel reizen zij de beschikking krijgen over mondkapjes (met de juiste instructies voor de toepassing daarvan en het nut).

Arbodienst

Houd contact met je arbodienst of bedrijfsarts inzake het nemen van maatregelen en het preventief handelen. Tot slot kun je nagaan bij je arbodienst of bedrijfsarts hoe je zou moeten handelen indien je bedrijf daadwerkelijk wordt getroffen door het coronavirus.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.