Hele paardencomplex belast in TBS-regeling

Gepubliceerd op: 2 april 2024

Zaken die door de directeur-aandeelhouder aan de “eigen” BV ter beschikking worden gesteld, worden met inkomstenbelasting belast als resultaat uit overige werkzaamheden.

TBS-regeling

Deze regeling is bekend als de terbeschikkingstellingsregeling (TBS-regeling). In box 1 van de inkomstenbelasting wordt belast de daadwerkelijk van de BV ontvangen vergoeding, verminderd met de daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief afschrijving en financieringsrente). Wanneer de daadwerkelijk van de BV ontvangen vergoeding lager is dan de zakelijke vergoeding, mag de Belastingdienst de vergoeding corrigeren.

Paardencomplex

Van die mogelijkheid maakte de Belastingdienst gebruik in een zaak waarin Hof ‘s-Hertogenbosch onlangs heeft beslist. De directeur-aandeelhouder (DGA) in deze zaak is in privé eigenaar van een paardencomplex. Dit complex stelt hij in een jaar 60 keer voor korte perioden (van maximaal één maand) aan de BV ter beschikking voor het stallen van de paarden. De BV betaalt voor de perioden waarin het complex aan haar ter beschikking is gesteld, voor de door haar gebruikte boxen, in totaal aan de BV een vergoeding van € 9.100.

De Belastingdienst corrigeert deze vergoeding naar een bedrag van € 34.000. Dit is de economische huurwaarde van het totale complex gedurende één jaar. Het Hof is het met de Belastingdienst eens dat de DGA het hele complex gedurende het hele jaar aan de BV beschikbaar heeft gesteld. Daarbij gaat het erom in hoeverre de BV ten opzichte van de DGA de vrijheid had om gebruik te maken van het totale complex of slechts van een gedeelte. Hoeveel de BV daadwerkelijk van het complex gebruik heeft gemaakt, is daarvoor niet van belang.

Uit de huurovereenkomst blijkt niet dat het gebruik door de BV was beperkt tot een aantal boxen. Dergelijke boxen zijn ook niet als zodanig aangeduid. Het hof stelt vast dat het er veeleer op lijkt dat de BV over de boxen, en de andere faciliteiten in het complex, kon beschikken al naar gelang het de BV schikte (de huurovereenkomst vermeldt: “dat tot de huur van de paardenboxen behoort het gebruik van de volledige accommodatie”). Ook de boxen die aan derden zijn verhuurd, werden op grond van de huurovereenkomst gehuurd door de BV .

De DGA voert nog aan dat de BV nooit meer dan 19 paarden bezit, maar dat is niet relevant voor de vraag of de BV de vrijheid had om gebruik te maken van het hele complex.

Tot slot overweegt het hof dat de DGA er met zijn inkomensverantwoording ook vanuit gaat dat het hele complex ter beschikking van de BV staat. Zo wordt in de TBS-balans de totale waarde van het complex vermeld. En er wordt gedurende het hele jaar over de totale aanschafwaarde van het complex ten laste van het TBS-inkomen afgeschreven.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.