Grensbedragen controle jaarrekening verhoogd

Gepubliceerd op: 14 maart 2024

In het Staatsblad van 12 maart 2024 is het besluit gepubliceerd waarmee de grensbedragen voor controle van de jaarrekening worden verhoogd. Met ingang van 13 maart 2024 kan op dit besluit een beroep worden gedaan.

Categorieën rechtspersonen

Er worden in omvang vier categorieën rechtspersonen onderscheiden: micro, klein, middelgroot en groot. Een rechtspersoon valt in een categorie wanneer gedurende 2 opeenvolgende boekjaren wordt voldaan aan twee van de drie criteria. Rechtspersonen die behoren tot de categorie groot zijn (onder andere) wettelijk verplicht om jaarlijks een accountantscontrole uit te laten voeren.

Drie groottecriteria

De drie criteria die worden gehanteerd om te bepalen of een rechtspersoon micro, klein, middelgroot of groot is, zijn:

  • het balanstotaal;
  • de netto omzet;
  • het aantal werknemers.

De criteria balanstotaal en netto omzet zijn verhoogd als correctie voor de inflatie. In onderstaande transponeringstabel worden de wijzigingen toegelicht. Het criterium aantal werknemers (48) is niet gewijzigd.

De gewijzigde criteria zijn van toepassing met ingang van het boekjaar 2024. De onderneming kan echter besluiten ze ook al voor het boekjaar 2023 toe te passen. Indien wordt besloten de opdracht voor een wettelijke controle voor het boekjaar 2023 in te trekken, moet de onderneming de AFM hiervan onverwijld schriftelijk, met een toereikende motivering, in kennis stellen.

Categorie Maximum-grensbedragen
  Balans:Netto-omzet
MicroHuidig€ 350.000€ 700.000
 Verhoogd met 25%€ 437.500€ 875.000
 Afgerond€ 450.000€ 900.000
 Toename28,6%28,6%
KleinHuidig€ 6 miljoen€ 12 miljoen
 Verhoogd met 25%€ 7.5 miljoen€ 15 miljoen
 Afgerond€ 7,5 miljoen€ 15 miljoen
 Toename25%25%
MiddelgrootHuidig€ 20 miljoen€ 40 miljoen
 Verhoogd met 25%€ 25 miljoen€ 50 miljoen
 Afgerond€ 25 miljoen€ 50 miljoen
 Toename25%25%
GrootBoven de grensbedragen van middelgroot
Transponeringstabel ontleend aan de Nota van Toelichting

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.