Goedkeuring schuldsaneringen verlengd

Gepubliceerd op: 5 september 2023

Demissionair Staatssecretaris Van Rij heeft de tijdelijke versoepeling van het saneringsbeleid verlengd naar 1 april 2024. De tijdelijke regeling geldt nu voor alle saneringsverzoeken die vóór 1 april 2024 bij de Belastingdienst zijn ingediend.

Tijdelijke versoepeling

Dat schrijft hij in een Kamerbrief waarin hij de Kamer informeert over de voortgang van de invordering van de coronabelastingschulden. In het kader van de tijdelijke versoepeling van het saneringsbeleid wordt door de Belastingdienst met een welwillende blik naar saneringsverzoeken gekeken en neemt de Belastingdienst tijdelijk genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage als de concurrente schuldeisers ontvangen (dus met 100% in plaats van 200%). Op die manier wordt het voor schuldeisers interessanter om mee te werken aan een schuldsanering.

Meer voorwaarden

Het saneringsbeleid houdt in kwijtschelding van een deel van de openstaande belastingschulden. De Belastingdienst werkt hieraan uitsluitend mee indien sprake is van een akkoord met alle schuldeisers en er geen redelijke mogelijkheid is om een derde aansprakelijk te stellen. Verder worden aan kwijtschelding, naast het hiervoor al genoemde 100%-/200%-criterium, de volgende voorwaarden gesteld (artikel 22 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990):

  • het door de Belastingdienst te ontvangen deel van de belastingschuld heeft een substantiële omvang;
  • en is van tenminste dezelfde omvang als kan worden verkregen door middel van executiemaatregelen;
  • de Belastingdienst wordt in uitkeringspercentage en in tempo van betaling niet achtergesteld bij gelijkbevoorrechte schuldeisers;
  • fiscale verplichtingen die opkomen tijdens de behandeling van het kwijtscheldingsverzoek worden tijdig en volledig nagekomen;
  • er zijn reële vooruitzichten op voortzetting van de onderneming na de totstandkoming van de schuldsanering (wanneer dit niet het geval is, gelden andere voorwaarden).

Formulier

Het verzoek tot kwijtschelding moet worden ingediend door middel van het daarvoor door de Belastingdienst voorgeschreven formulier. Om gebruik te kunnen maken van de coulante behandeling van de tijdelijke versoepeling van het saneringsbeleid moet bij het formulier worden gevoegd:

  • een gemotiveerde verklaring van of namens de ondernemer over het ontstaan van de financiële problemen;
  • een liquiditeitsprognose voor de volgende 24 maanden waaruit blijkt welke aflossingscapaciteit naar verwachting beschikbaar is (waarbij rekening mag worden gehouden met noodzakelijke investeringen);
  • een positieve beoordeling van de levensvatbaarheid van de onderneming van een bank, accountant of herstructureringsdeskundige (bij gebreke waarvan de Belastingdienst de levensvatbaarheid nader zal onderzoeken).

Andere artikelen