Giftenaftrek en ANBI-regeling verbeterd

Gepubliceerd op: 1 april 2019

Er was even sprake van dat de giftenaftrek zou worden afgeschaft. Het Kabinet heeft het belang van de giftenaftrek voor de filantropie echter erkend.

Verbetering

Met de regeling worden in aangiften wel veel fouten gemaakt. Daarnaast wordt er misbruik van gemaakt. Daarom zijn voorstellen uitgewerkt ter verbetering van de regeling. Deze voorstellen zijn verwoord in een Kamerbrief. Ze betreffen enerzijds de giftenaftrek, die belastingplichtigen moeten verwerken in hun aangifte inkomstenbelasting. Anderzijds gaat het om een verbetering van de regels waaraan instellingen moeten voldoen om te kwalificeren als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Wanneer de wijzigingen ingaan, is nog niet duidelijk. Dat hangt af van de uitvoeringstoets, die nog door de Belastingdienst moet worden verricht.

Giftenaftrek

Voor de aftrek van giften bevat het aangiftebiljet inkomstenbelasting nu een vrij invulveld. Dit zal worden vervangen door een zogeheten slim invulveld. Dat is een lijst van de instellingen met de ANBI-status, waaruit moet worden gekozen. Daardoor kan niet per ongeluk een instelling worden opgevoerd, die geen ANBI is. Op deze manier kunnen ook de culturele ANBI’s worden geselecteerd.

De aftrek van contante giften wordt afgeschaft. Deze giften zijn nu aftrekbaar wanneer de belastingplichtige aannemelijk kan maken dat ze daadwerkelijk zijn betaald. In de praktijk blijkt hiermee te worden gefraudeerd, door voor grote bedragen kwitanties af te geven. Een ander argument voor het afschaffen van de aftrek van contante giften is dat ze steeds minder voor komen.

Een andere manier waarop fraude wordt gepleegd, betreft herroepelijke giften. In het ene jaar wordt een flink bedrag aan een ANBI geschonken en in het volgende jaar wordt deze gift herroepen. De ANBI stort het ontvangen bedrag dan terug, maar de gulle gever vergeet om de aftrek te corrigeren. Om dit tegen te gaan zullen ANBI’s substantiële giften, die zonder goede reden worden teruggedraaid, melden aan de Belastingdienst.

Voor giften in natura wordt een onafhankelijk taxatie verplicht gesteld. Deze voorwaarde geldt niet voor giften met een waarde tot € 2.500.

Robustere ANBI-regeling

De verbeteringen van de ANBI-regeling richten zich onder andere op een betere dienstverlening van de Belastingdienst. Dit betreft begrijpelijkere teksten op de website en het beschikbaar stellen van standaard formats met het oog op de op ANBI’s rustende publicatieplicht.

Een ANBI die wordt geliquideerd, moet een batig liquidatiesaldo, op grond van hun statuten en overige regelgeving, besteden ten behoeve van:

  • een ANBI;
  • met een soortgelijk doel als dat van de geliquideerde ANBI.

De eis van het soortgelijk doel zal komen te vervallen.

ANBI’s moeten hun inkomsten daadwerkelijk jaarlijks voor 90% of meer besteden aan hun algemeen nuttige doel. Dit bestedingscriterium staat ook wel bekend als de anti-oppoteis. De ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan nodig is voor de continuïteit van haar werkzaamheden. De anti-oppoteis wordt op de volgende punten versoepeld:

  • verduidelijkt zal worden dat impact investments in beginsel niet in strijd hoeven te zijn met het bestedingscriterium;
  • in de ANBI ingebrachte vermogenstitels hoeven niet periodiek te worden gewaardeerd (zo wordt bij waardestijging de gedwongen verkoop van deze titels voorkomen);
  • de onduidelijkheid over de hoogte van het aan te houden buffervermogen zal worden verkleind;
  • ANBI-vermogensfondsen zal worden toegestaan om te kiezen voor een vast uitkeringspercentage, mits dat is onderbouwd vanuit het verleden, dat op korte termijn afwijkt van de behaalde rendementen, maar op lange termijn daarmee in lijn is.

 

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.