Giften in natura

Gepubliceerd op: 19 april 2023

Niet alleen giften in de vorm van geld, maar ook giften in natura zijn aftrekbaar. Met ingang van 1 januari 2024 wel onder strengere voorwaarden.

Giftenaftrek

Voor de inkomstenbelasting zijn aftrekbaar (persoonsgebonden aftrek):

  • periodieke giften;
  • andere giften.

Periodieke giften zijn vaste gelijkmatige uitkeringen die eindigen bij het overlijden van de gever en die:

  • zijn vastgelegd in een notariële of onderhandse akte en;
  • gedurende 5 of meer jaren;
  • tenminste jaarlijks uitkeren en;
  • zijn gedaan aan een ANBI of aan een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, die niet aan vennootschapsbelasting is onderworpen en tenminste 25 leden heeft.

Andere giften zijn giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en aan steunstichtingen SBBI.

In natura

Giften in natura zijn alle giften die een andere vorm hebben dan geld. In de praktijk gaat het bij deze giften vaak om kunst en antiek. Een periodieke gift in natura is bijvoorbeeld aan de orde wanneer een kunstwerk aan een museum in bruikleen wordt gegeven en wordt afgezien van een vergoeding.

Met ingang van 1 januari 2024 geldt voor giften in natura de aanvullende voorwaarde dat ze aftrekbaar zijn voor zover de waarde in het economisch verkeer volgt uit een onafhankelijk taxatierapport of uit een factuur. Deze voorwaarde geldt indien het totaal van de giften in natura (periodieke giften en andere giften) in een kalenderjaar meer bedraagt dan € 10.000 (voor fiscaal partners € 20.000), maar ook wanneer het totaal van de giften deze drempel niet wordt overschreden, moet de (waarde van de) gift uiteraard aannemelijk worden gemaakt.

De drempel wordt van toepassing op periodieke giften waartoe de verplichting op of na 1 januari 2024 bij onderhandse of notariële akte wordt aangegaan.

De drempel van € 10.000 gaat ook gelden voor de aftrek van giften in het kader van de vennootschapsbelasting.

De voorwaarden die worden gesteld aan het taxatierapport zijn nog niet bekend. Deze voorwaarden moeten zoveel mogelijk het onafhankelijke professionele oordeel in het taxatierapport waarborgen. Aan een factuur zal de voorwaarde worden gesteld dat deze recent is en een transactie betreft tussen onafhankelijke derden.

Plafond

Per 1 januari 2023 is aan de aftrek van periodieke giften al een voorwaarde toegevoegd. Die houdt in dat de aftrek is beperkt tot € 250.000 aan periodieke giften per kalenderjaar (voor fiscaal partners is het plafond € 250.000 voor hun gezamenlijke periodieke giften).

Andere artikelen