Geen uitbreiding giftenaftrek verenigingen

Gepubliceerd op: 13 april 2023

Het Kabinet laat in een Kamerbrief weten een uitbreiding van de giftenaftrek voor verenigingen niet wenselijk te vinden.

Motie

Het Kabinet reageert hiermee op een bij de behandeling van het belastingplan 2023 door Inge van Dijk (CDA) ingediende motie. Die roept op om te onderzoeken of de fiscale mogelijkheden voor giften aan ANBI’s ook kunnen worden toegepast door verenigingen. Een belangrijk verschil tussen een ANBI (algemeen nut beogende instelling) en een vereniging is dat een ANBI het algemeen nut beoogt, terwijl een vereniging voornamelijk het individuele nut van haar leden nastreeft.

Bestaande faciliteiten

Er bestaan op dit moment al fiscale faciliteiten voor giften aan verenigingen. Veel verenigingen kwalificeren als SBBI (sociaal belang behartigende instelling) en kunnen een beroep doen op de voor de SBBI geldende vrijstellingen voor de erf en schenkbelasting.

Daarnaast zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar periodieke giften, die worden gedaan aan verenigingen die:

  • niet aan vennootschapsbelasting zijn onderworpen of daarvan zijn vrijgesteld en;
  • volledige rechtsbevoegdheid bezitten en;
  • tenminste 25 leden.

Periodieke giften zijn vaste gelijkmatige uitkeringen die eindigen bij het overlijden van de gever en die:

  • zijn vastgelegd in een notariële of onderhandse akte en;
  • gedurende 5 of meer jaren;
  • tenminste jaarlijks uitkeren.

De essentie van een gift is dat deze uit vrijgevigheid wordt gedaan. De voor het lidmaatschap van een vereniging verschuldigde contributie is verplicht en er staat tegenover dat aan de activiteiten van de vereniging deel mag worden genomen. De contributie kwalificeert dan ook niet als een (periodieke) gift en is niet aftrekbaar.

Sinds 1 januari 2023 is de aftrek van periodieke giften gemaximeerd op een bedrag van € 250.000 per kalenderjaar. Voor fiscaal partners geldt dit maximum voor het totaal van de door die partners gedane periodieke giften.

Gewone (niet periodieke) giften aan verenigingen zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Gewone giften aan een steunstichting SBBI zijn wel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Meer informatie over de vereniging en belastingen vind je in onze notitie Belastingplicht van stichting en vereniging.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.