Geen bezwaar tegen WOZ-waarde mogelijk

Gepubliceerd op: 27 juli 2022

Rechtbank Noord-Holland beslist dat een legataris geen bezwaar kan maken tegen de WOZ-waarde van de aan hem gelegateerde woning.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente en dient als grondslag voor de gemeentelijk (onroerende zaak)belasting. Maar de WOZ-waarde moet, als het gaat om woningen, ook verplicht worden gehanteerd voor de inkomstenbelasting, alsmede voor de erf- en schenkbelasting. Voor de erf- en schenkbelasting gaat het om de WOZ-waarde van het jaar van de schenking of van het vrijvallen van de nalatenschap, maar mag ook de WOZ-waarde van het jaar erna worden gehanteerd.

Bezwaar

Uiteraard kan elk jaar bezwaar worden gemaakt tegen de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde. Bezwaar kan worden ingediend door een belanghebbende bij de WOZ-waarde. Dat is de eigenaar van de woning en in de meeste gevallen ook de gebruiker van de woning.

Wanneer de eigenaar van een woning komt te overlijden, worden zijn erfgenamen belanghebbenden bij de WOZ-waarde. Zij moeten immers erfbelasting betalen op grond van de WOZ-waarde. Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde is niet meer mogelijk omdat in de meeste situaties de bezwaartermijn, van 6 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking, is verstreken. Dat is niet redelijk. Daarom biedt de wet erfgenamen de mogelijkheid om bij de gemeente om een nieuwe WOZ-beschikking waartegen uiteraard wel bezwaar kan worden aangetekend.

Legataris

Rechtbank Noord-Holland concludeert echter dat een legataris geen erfgenaam is. Maar ook dat de woning geen vermogensbestanddeel is van een legataris, omdat een legataris slechts een vorderingsrecht heeft op de erfgenamen tot levering van de woning. Op dit vorderingsrecht heeft de WOZ-beschikking geen betrekking, zodat de legataris niet gerechtigd is om bezwaar te maken tegen deze beschikking. De situatie van de legataris verschilt, aldus de Rechtbank, niet wezenlijk van die van een koper die na het sluiten van een koopovereenkomst het recht heeft op de levering van de woning en uit dien hoofde ook geen recht heeft om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking. Een legataris, die van mening is dat de WOZ-waarde van een woning te hoog is, is daardoor afhankelijk van de erfgenamen om in bezwaar te komen tegen de WOZ-waarde (tenzij de legataris zelf ook erfgenaam is).

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.