Geef wijziging eigen woninglening vóór 1 februari door

Gepubliceerd op: 11 januari 2016

Opgaaf gegevens eigen woninglening VWGNijhof

Als u geld leent van uw eigen B.V. of van een familielid voor de financiering van uw eigen woning, moet u de Belastingdienst over deze lening informeren. Doet u dat niet of te laat, dan ziet de Belastingdienst de lening niet als een eigen woninglening en mag u de rente niet als eigen woningrente aftrekken van uw inkomen.
Indienen van de melding moet vóór 1 februari 2016 in het geval u de leningsvoorwaarden in 2015 heeft gewijzigd.
Wanneer u de eigen woninglening aangaat met een erkende financiële instelling (bijvoorbeeld een bank of verzekeringsmaatschappij), dan informeert die instelling de Belastingdienst.

Waarover informeren?

U moet de Belastingdienst informeren bij de volgende aangelegenheden:
– het aangaan van de lening;
– wijziging van de leningsvoorwaarden.

De Belastingdienst gebruikt de gegevens van uw melding om te controleren of u daadwerkelijk voldoet aan de aan een eigen woninglening gestelde aflossingseis. Een eigen woninglening moet immers tenminste annuïtair worden afgelost in 360 maanden.

Aangaan van de eigen woninglening

Het aangaan van een nieuwe lening moet u melden uiterlijk op het vroegste van de volgende momenten:
– bij het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar waarin u de lening bent aangegaan;
– 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin u de lening bent aangegaan.

Als u de lening bijvoorbeeld bent aangegaan op 1 juli 2015, dan moet u de Belastingdienst daarover uiterlijk op 31 december 2016 informeren. Behalve wanneer u uw aangifte inkomstenbelasting over 2015 vóór 31 december 2016 indient. Dan moet u de Belastingdienst informeren uiterlijk op het moment waarop u de aangifte indient.

Wijziging leningsvoorwaarden

Over een wijziging van de leningsvoorwaarden tijdens de looptijd van de lening moet u de Belastingdienst infomeren uiterlijk in de maand na het kalenderjaar waarin de wijziging heeft plaatsgevonden.

Als u de lening bijvoorbeeld in 2014 bent ingegaan en in 2015 wijzigt u het rentepercentage, dan moet u de Belastingdienst uiterlijk op 31 januari 2016 over deze wijziging infomeren.

Hoe informeert u de Belastingdienst?

De informatie moet de Belastingdienst worden toegezonden door middel van een daarvoor vastgesteld formulier. Dat kan digitaal (met uw DigiD) of op papier. Doet u de melding op een andere manier, dan zal die door de Belastingdienst worden geweigerd.

Ingaande 1 januari 2016 is dit vereenvoudigd voor meldingen betreffende het aangaan van leningen of het wijzigen van de leningsvoorwaarden in het belastingjaar 2016 en latere belastingjaren. Deze meldingen moeten namelijk worden gedaan in de aangifte inkomstenbelasting over het betreffende belastingjaar.

Te late melding

Een te late melding kan worden hersteld. Als u de melding alsnog doet binnen een maand na afloop van een volgende kalenderjaar, kwalificeert de lening met ingang van dat kalenderjaar weer als eigen woninglening.

Andere artikelen