Gebruikelijk loon DGA is niet het CAO-loon

Gepubliceerd op: 8 juli 2019

Het salaris van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet minstens € 45.000 bedragen (tot en met 2016: € 44.000). Een DGA die meent dat een lager salaris in zijn situatie gebruikelijk is, moet daarvan het bewijs leveren.

Horeca-CAO

De 4 exploitanten van een Amsterdams grillrestaurant zijn elk voor tussen de 20% en 35% aandeelhouder van de BV die het restaurant exploiteert. Ze houden derhalve een aanmerkelijk belang in de BV. Alle vier werken ze dagelijks in het restaurant. Hun salaris uit de BV moet daarom voldoen aan de gebruikelijk loonregeling.

Aangezien het uitgekeerde salaris ruim minder bedraagt dan € 45.000 moeten ze aannemelijk maken dat het bedrag dat ze ontvangen minstens 75% bedraagt van het loon dat van werknemer, die geen DGA is, in een soortgelijke dienstbetrekking. Ze sluiten voor dit bewijs aan bij de horeca-CAO. Het grillrestaurant is een klein restaurant met een eenvoudige keuken. Dergelijke restaurants betalen doorgaans de minimumsalarissen uit de CAO.

Niet vergelijkbaar

Rechtbank Noord Holland beslist echter dat de werkzaamheden van de DGA’s niet vergelijkbaar zijn met die van werknemers die op basis van de CAO worden beloond. De Rechtbank stelt vast dat het restaurant een vrij uitgebreide kaart heeft. Daarnaast hebben de DGA’s veel meer uren gewerkt dan personeel zou doen. En de DGA’s hebben eindbeslissingsbevoegdheid.

De Rechtbank voegt toe dat goed functionerende horecamedewerkers vaak een hoger salaris ontvangen dan het CAO-loon. Bovendien worden in de horeca vaak individuele afspraken gemaakt.

Deeltijd

De omstandigheid dat de DGA niet volledig voor de BV werkt, kan een onderbouwing zijn voor een lager salaris dan het gebruikelijk loon. Ook die stelling moet door de DGA worden onderbouwd. Eén van de DGA’s doet daartoe een poging, maar de Rechtbank acht het gezien de aard van zijn werkzaamheden en de omstandigheid dat hij de drijvende kracht achter het restaurant is, niet aannemelijk dat hij slechts een paar uur per week werkt. Bovendien overweegt de Rechtbank dat aan de door deze DGA gewerkte uren een hogere beloning moet worden toegekend.

Boete

De Rechtbank laat ook de door de Belastingdienst opgelegde boetes in stand. Die bedragen 25% van de nageheven loonbelasting. De BV had moeten weten dat de gebruikelijk loonregeling van toepassing is. Daarbij overweegt de Rechtbank dat het op de weg van de BV ligt om zonodig over het gebruikelijk loon contact met de Belastingdienst op te nemen.

Andere artikelen