Ondanks gebrekkige BTW-factuur toch aftrek

Gepubliceerd op: 11 oktober 2016

BTW-factuur gebrekkige factuur vwgnijhof

Voor de BTW worden aan facturen strenge eisen gesteld. Een opsomming van deze eisen vindt u in onze notitie De factuur in de BTW.

BTW-factuur

Een aan de ondernemer gerichte BTW-factuur, die voldoet aan alle eisen, is de formele voorwaarde om de op die factuur vermelde BTW als voorbelasting te kunnen aftrekken. Daarnaast moet voor deze aftrek aan een aantal materiële voorwaarden worden voldaan:

  • de prestatie moet aan de ondernemer zijn verricht;
  • en worden gebruikt in het kader van de onderneming van die ondernemer;
  • voor met BTW belaste handelingen.

BTW-factuur met gebreken

Wanneer de BTW-factuur gebreken vertoont, kan de Belastingdienst de aftrek van de BTW weigeren. In een besluit heeft de Staatssecretaris van Financiën echter bepaald dat kleine gebreken niet aan de aftrek van de BTW in de weg staan. Helaas geeft de Staatssecretaris niet aan wat hij verstaat onder “kleine gebreken“.

Dit besluit gaat mogelijk niet ver genoeg. In een tweetal arresten, gewezen in september 2016, heeft het Luxemburgse Hof van Justitie namelijk bepaald dat de aftrek van BTW niet op formele gronden (een gebrekkige BTW-factuur) kan worden geweigerd wanneer met aanvullende documentatie wordt aangetoond dat aan de materiële voorwaarden voor de aftrek is voldaan.

In het arrest Senatex ging het om het niet vermelden van het BTW-identificatienummer van de ondernemer die de dienst verricht.
In het arrest Barlis 06 vond de Portugese fiscus de omschrijving “juridische dienstverlening … ” niet voldoende om BTW-aftrek toe te staan.
In beide zaken beslist het Hof dat de aftrek van BTW niet mag worden geweigerd enkel en alleen omdat de factuur niet voldoet aan de formele voorwaarden, maar de fiscus beschikt over alle informatie die nodig is om na te gaan of is voldaan aan de materiële voorwaarden.
Uiteraard kan op deze arresten direct een beroep worden gedaan.

Eenvoudige factuur

Als het factuurbedrag (inclusief de BTW) niet meer bedraagt dan € 100 mag de aftrek van de BTW worden gebaseerd op een vereenvoudigde factuur. Dit betreft de formele eisen voor de aftrek van BTW.
Aan de materiële eisen moet in het geval van een vereenvoudigde factuur onverkort worden voldaan. Dat betekent dat de ondernemer die de aftrek claimt, aannemelijk moet kunnen maken dat de prestatie aan hem is verricht, alsmede dat de prestatie in het kader van zijn onderneming voor met BTW belaste handelingen wordt gebruikt.
Bij benzinebonnen (waarop meestal niet de NAW-gegevens van de afnemer zijn vermeld) kan dit bewijs worden geleverd door de betaling te verrichten met een op naam van de onderneming gestelde pinpas of creditcard.

De vereenvoudigde factuur mag niet worden gebruikt voor:

  • grensoverschrijdende afstandsverkopen;
  • intracommunautaire leveringen tegen het 0%-tarief.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.