Fondsenwerving voor goed doel belast

Gepubliceerd op: 4 januari 2022

De Rechtbank Noord-Holland heeft beslist dat de opbrengst van een veiling wordt belast met BTW, ook als die opbrengst is bestemd voor een goed doel.

Ondernemer

De zaak betreft een instelling die als doel heeft het inzamelen van gelden om daarmee onderzoek financieel te ondersteunen. Alleen ondernemers moeten BTW afdragen. De instelling is van mening geen BTW-ondernemer te zijn. De Rechtbank beslist echter dat de instelling met de organisatie van veilingen, golftoernooien en dergelijk deelneemt aan het economisch verkeer en daarom ondernemer is. Daar doet niet aan af dat de volledige opbrengst van de activiteiten wordt aangewend ten behoeve van het goede doel.

Vergoeding

Verder stelt de instelling dat niet de volledige ontvangen vergoeding met BTW mag worden belast. Het deel van de vergoeding dat moet worden gezien als gift, moet buiten de heffing blijven. De gift zou het deel van de vergoeding zijn, boven de normale prijs.

De instelling loopt daarbij aan tegen de regel in de BTW dat het te belasten bedrag gelijk is aan de totale tegenover de verrichte prestatie ontvangen vergoeding. Doordat de instelling niet heeft onderbouwd wat de normale prijs is van de verrichte prestaties kan de rechtbank dan ook weinig anders dan beslissen dat de totale vergoeding met BTW wordt belast.

Goedkeuring

In onderdeel 3 van het Besluit Fondsenwerving is de goedkeuring opgenomen dat het giftelement buiten de met BTW te belasten vergoeding kan blijven (de normale prijs wordt uiteraard wel belast met BTW), mits:

  • de afnemer van de prestatie kenbaar is gemaakt dat de opbrengst van het evenement is bestemd voor een specifiek doel;
  • de afnemer er nadrukkelijk op is gewezen dat hij bij wijze van gift voor de aangeboden prestatie boven de normale prijs een extra bedrag betaalt en de hoogte van die gift voor afnemer bepaalbaar is;
  • de opbrengst van het evenement volledig ten goede komt aan het goede doel;
  • de bevoegde inspecteur zich vóór aanvang van het evenement schriftelijk akkoord heeft verklaard met de toepassing van de regeling.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.