Fiscale reserve 2019 voor coronagerelateerd verlies 2020

Gepubliceerd op: 8 mei 2020

Een hele mond vol voor wat ook wel bekend is onder de naam Fiscale coronareserve. Maar de volledige naam dekt – uiteraard – veel beter de lading van dit volkomen nieuwe fiscale vehikel, dat er op is gericht om de liquiditeitspositie van bedrijven te versterken.

Alleen in de vennootschapsbelasting

De werking van de fiscale coronareserve is vastgelegd in de versie met dagtekening 6 mei 2020 van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis. Er zal nog een wettelijke verankering volgen, maar daar moeten we nog op wachten tot na Prinsjesdag. Dit zal namelijk worden verwerkt in de belastingplannen 2021.

We beschreven deze reserve al kort in ons artikel Weer een plukje aanvullende tijdelijke noodmaatregelen. We merken daar al op dat de reserve alleen wordt ingevoerd in de vennootschapsbelasting. Ondernemers met een eenmanszaak en maten/vennoten in een maatschap/VOF kunnen op hun balans van 2019 niet de fiscale coronareserve vormen.

Vormen in 2019; vrijval in 2020

De fiscale coronareserve wordt gevormd ten laste van de winst over 2019. Om in 2020 weer volledig vrij te vallen in de te belasten winst.

Zonder fiscale coronareserve moet over de winst van 2019 vennootschapsbelasting worden betaald. Wanneer vervolgens over 2020 een verlies wordt gerealiseerd, wordt dit verlies terug gewenteld naar 2020, waardoor de over 2019 betaalde vennootschapsbelasting (deels) weer wordt terugbetaald.

Doordat verliesverrekening pas plaatsvindt nadat de definitieve aanslag vennootschapsbelasting is vastgesteld, laat de teruggaaf uit hoofde van verliesverrekening echter nog lange tijd op zich wachten. Dit liquiditeitsnadeel wordt met de fiscale coronareserve voorkomen.

Omvang van de fiscale coronareserve

De maximale omvang van de fiscale coronareserve is helder. De reserve kan namelijk niet meer bedragen dan de winst over 2019, zonder rekening te houden met de fiscale coronareserve. Gezien de koppeling met de verliesverrekening is dit volkomen logisch.

De fiscale coronareserve mag niet worden gevormd wanneer over 2020 geen verlies wordt verwacht. Ook een logische voorwaarde, maar het is op dit moment natuurlijk voor veel bedrijven nog best lastig in te schatten of over heel het boekjaar 2020 een verlies zal worden gedraaid.

Vervolgens moet worden bekeken welk deel van het verlies verband houdt met de coronacrisis. Alleen dat deel mag in de fiscale coronareserve worden gestopt. Het besluit geeft als voorbeeld het verlies dat is veroorzaakt door omzetderving die het gevolg is van door de overheid genomen coronamaatregelen.

Inschattingen

Er moeten in het kader van de fiscale coronareserve dus nogal wat inschattingen worden gemaakt. Het besluit vermeldt niets over hoe deze schattingen moeten worden onderbouwd. Daarvoor zullen we dan ook moeten terugvallen op de bekende regels voor het onderbouwen van fiscale voorzieningen.

Het besluit meldt nog wel dat fraude, misbruik en evident oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk bestreden zal worden.

 

Andere artikelen