Evaluatie giftenaftrek en ANBI-/SBBI-regeling

Gepubliceerd op: 3 mei 2018

Begin 2017 schreven we Periodieke giften: laatste kans?. Dat blijkt (gelukkig) mee te vallen. Al in het Regeerakkoord is aangegeven dat de fiscale regelingen rond giften, ANBI’s en SBBI’s worden gehandhaafd. Ook de mogelijkheid om periodieke giften af te trekken.

Giftenaftrek biedt veel mogelijkheden

De fiscale giftenaftrek biedt interessante mogelijkheden. Die zijn helaas lang niet altijd voldoende bekend. Vooral voor verenigingen (met volledige rechtsbevoegdheid en meer dan 25 leden) biedt de regeling geweldige mogelijkheden in het kader van de fondsenwerving. De fiscus betaalt mee aan de financiering van het nieuwe hockey- of voetbalveld of -kantine. Zie het hiervoor al genoemde artikel.

Voor de directeur-grootaandeelhouder (de dga) is de giftenaftrek één van de keuzes. Je leest over deze keuzes in ons artikel Giftenaftrek van de dga.
Mensen die jaarlijks voor forse bedragen aan giften doen, kunnen hun fiscale positie optimaliseren door middel van een “eigen” giftenstichting.

Oneigenlijk gebruik

Doordat de regelingen rond de giftenaftrek zo interessant zijn, wordt er in de praktijk ook gebruik van gemaakt op een wijze die de overheid niet beoogt. Het belang van de giftenaftrek is fors. Uit de Miljoenennota 2018 blijkt voor de giftenaftrek een budgettair beslag van € 374 miljoen. En het budgettaire beslag van de vrijstelling voor ANBI’s en SBBI’s in de erf- en schenkbelasting komt op € 215 miljoen.

Reden genoeg om de regelingen te evalueren. Op die evaluaties heeft het Kabinet onlangs gereageerd. In die reactie doet het Kabinet een aantal suggesties voor verbeteringen van de regeling voor giftenaftrek en van de voorwaarden die aan ANBI’s en SBBI’s worden gesteld. Deze suggesties worden de komende tijd met de goede doelensector besproken. Hoe de wijzigingen er precies uit komen te zien, is dan ook nog niet duidelijk.

Verbetering giftenaftrek

Ten aanzien van de giftenaftrek worden twee problemen gesignaleerd. De regeling is voor de burger te complex. En de controle door de Belastingdienst is problematisch.

In het kader van de bestrijding van de complexiteit van de regeling wordt gedacht aan het afschaffen van de aftrek van contante giften en van giften in natura. Daarnaast wordt bekeken of de verschillende drempels gelijk getrokken kunnen worden. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat ook voor periodieke giften een aftrekdrempel en -maximum wordt ingevoerd. Het kabinet merkt op dat bij deze maatregelen rekening moet worden gehouden met de gevolgen voor lopende periodieke giften.

Voor de controle door de Belastingdienst moet de informatiepositie worden verbeterd. Daarbij wordt gedacht aan het verplicht in de aangifte inkomstenbelasting invullen van het RSIN-nummer van de ANBI of SBBI (bij periodieke giften is dat op dit moment al verplicht). En overwogen wordt om de instellingen de verplichting op te leggen om door hen ontvangen giften aan de Belastingdienst te renseigneren. Deze informatie kan dan ook in de vooringevulde aangifte (VIA) worden betrokken.

ANBI

Ten aanzien van de regels voor de ANBI’s wordt gekeken naar een (kleine) uitbreiding van de informatieplicht. Voor de controle door de Belastingdienst wordt daarnaast gedacht aan het invoeren van een standaardsjabloon voor de door ANBI’s te publiceren gegevens.

Bekeken wordt of de liquidatiebepaling kan worden versoepeld. En ook de wettelijke regels die gelden in het kader van de anti-oppoteis, kunnen wellicht worden versoepeld.

Het toezicht op ex-ANBI’s (dat zijn er inmiddels ruim 5.600) kan worden vereenvoudigd door de invoering van een afreken- of afsluitmoment.

Andere artikelen