Eisen BTW-factuur versoepeld

Gepubliceerd op: 23 oktober 2017

Naar aanleiding van Europese rechtspraak heeft de Staatssecretaris van Financiën de eisen, waar een BTW-factuur aan moet voldoen, versoepeld. Hij heeft dit vastgelegd in een besluit. Wij beschrijven de eisen voor een goede BTW-factuur in onze notitie De factuur in de BTW.

Kleine gebreken

Dat kleine gebreken aan de BTW-factuur aftrek van BTW niet in de weg mag staan, blijkt uit de arresten die we beschreven in ons artikel Ondanks gebrekkige BTW-factuur toch aftrek. Ruim een jaar nadat deze arresten zijn gewezen, wordt het besluit op dit punt aangepast.

Als de BTW-factuur formele gebreken heeft, mag de op de factuur vermelde BTW toch worden afgetrokken indien alle gegevens beschikbaar zijn, die nodig zijn om na te gaan of is voldaan aan de materiële voorwaarden voor de aftrek van BTW. Die gegevens kunnen ook aanvullend, naast de factuur zijn aangereikt. De materiële voorwaarden voor aftrek van BTW beschrijven we in onze notitie Aftrek van BTW.

De BTW-aftrek kan, zo meldt het gewijzigde besluit, alsnog worden geweigerd wanneer:

  • degene die de BTW-factuur uitreikt de verschuldigde BTW niet of niet geheel heeft voldaan, terwijl de ontvanger van de factuur dat wist of redelijkerwijs moet vermoeden en daarvan profijt heeft gehad;
  • het geheel van feiten en omstandigheden de conclusie rechtvaardigt dat doel en strekking van de wettelijke bepalingen zou worden miskend door de aftrek van de BTW toe te staan.

OV-chipkaart

Aan de aftrek van BTW op reizen met het openbaar vervoer hoeft geen BTW-factuur ten grondslag te liggen. De BTW mag worden afgetrokken op basis van het trein- of buskaartje.

Goedgekeurd wordt nu dat transactieoverzichten van reizen met een OV-chipkaart worden gebruikt voor aftrek van BTW. De goedkeuring geldt ook voor met de OV-chipkaart vergelijkbare kaarten.

Het transactieoverzicht moet dan wel minstens vermelden:

  • de datum van uitreiking;
  • de identiteit van de presterende ondernemer;
  • de datum waarop de vervoersdiensten zijn verricht;
  • het afgelegde traject;
  • het te betalen BTW-bedrag of gegevens aan de hand waarvan het BTW-bedrag kan worden bepaald (bijvoorbeeld door de vermelding dat in de prijs 6% BTW is begrepen).

Meerdere ondernemers

Uitgangspunt is dat elke ondernemer zelf een factuur uitreikt. Het komt in de praktijk echter voor dat ondernemers afspreken dat hun afzonderlijke prestaties door een van hen op een bescheid in rekening wordt gebracht.

Zo een bescheid mag als BTW-factuur worden gezien als alle relevante informatie er op is vermeld. Dat betekent onder andere dat het bescheid de gegevens moet bevatten van alle presterende ondernemers. De afzonderlijke ondernemers blijven zelf volledig verantwoordelijk voor het nakomen van hun BTW-verplichtingen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.