Eindejaarstips 2021

Gepubliceerd op: 30 november 2021

Nog een paar weken en we vieren Kerst 2021. Een week erna knallen we, al dan niet met vuurwerk, 2021 uit en 2022 in. Aan welke fiscale dingen kun je nog denken richting het einde van het jaar?

We stippen hierna kort een aantal mogelijkheden aan, deels met verwijzing naar artikelen waarin we de mogelijkheden nader uitgewerkt hebben. Wil je weten hoe deze eindejaarstips uitwerken in jouw concrete situatie of ben je benieuwd naar wat er nog meer mogelijk is, neem dan contact met ons op.

Schenken

Benut de vrijstellingen in de schenkbelasting: schenk vóór 1 januari 2022.
Voor schenkingen aan kinderen en aan overige verkrijgers is de vrijstelling voor 2021 eenmalig met € 1.000 verhoogd. Deze vrijstellingen bedragen:

  • schenking aan kinderen: € 6.604;
  • schenkingen aan overige verkrijgers (bijvoorbeeld kleinkinderen): € 3.244.

Onder voorwaarden zijn (fors) hogere vrijstellingen mogelijk. Meer informatie over schenkingen vind je in onze factsheet: Vrijstellingen schenkbelasting.

De bedragen van de schenkingsvrijstellingen voor 2022 zijn nog niet bekend.

Andere actuele zaken over schenkingen vind je in de artikelen Vastgoed schenken zonder overdrachtsbelastingEén keer naar de notaris voor meerdere schenkingen en Een schenking, maar dan op papier.

Estate planning

Veel mensen vragen zich af of de juridische en fiscale zaken goed zijn geregeld wanneer ze komen te overlijden. Je kunt dan denken aan hoe het huwelijk/geregistreerd partnerschap of de samenwoning is geregeld (zie ook onze artikelen Beperk de te betalen inkomstenbelasting na overlijden en Je vermogen vrij van erfbelasting naar je partner), maar ook aan testamenten en levenstestamenten.

Estate planning: wat, voor wie, waarom, wanneer?

Lijfrente

Een lijfrenteverzekering of lijfrentebankspaarprodukt kan een prima mogelijkheid zijn om je (overtollige) middelen in onder te brengen. De premies/inleg of koopsom zijn, binnen bandbreedtes, aftrekbaar. De uitkeringen worden belast.

De premie/inleg/koopsom die je in 2021 wilt aftrekken, moet je uiterlijk 31 december 2021 hebben voldaan (afgezien van koopsommen in het kader van de staking van een onderneming).

Meer over de mogelijkheden van lijfrente(banksparen) vind je in ons artikel Is een lijfrentebankspaarrekening iets voor jou?

Heb je in het verleden een lijfrente afgesloten (bijvoorbeeld een “koopsompolis”), dan moeten er wellicht keuzes worden gemaakt over hoe het gespaarde kapitaal wordt gebruikt. Voor die keuze geldt een deadline. Zie ons artikel Expirerende lijfrenteverzekering.

Aftrekposten

De eigen woningrente, persoonsgebonden aftrek en ondernemersaftrekken zijn in 2022 voor de inkomstenbelasting aftrekbaar tegen een tarief van 40%. In 2021 mag je deze posten nog aftrekken tegen een tarief van 43%. Het kan derhalve voordelig zijn om kosten in 2021 af te trekken.

Ten aanzien van aftrekposten waarvoor een inkomensafhankelijke drempel geldt, kan het interessant zijn om de uitgaven in één jaar te concentreren. De drempel wordt dan maar één keer toegepast. Dit betreft met name giften en buitengewone uitgaven. Let op: voor giften geldt een aftrekmaximum van 10% van het verzamelinkomen.

De aftrek van studiekosten wordt per 1 januari 2022 afgeschaft (uitgezonderd de studiekosten die ten laste van de winst uit onderneming kunnen worden gebracht). Het is daarom zaak deze kosten zoveel als mogelijk in 2021 te laten vallen. Met ingang van 2022 kan een beroep worden gedaan op het STAP-budget.

Box 3

Box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) ligt steeds meer onder vuur. Zie ons artikel Bom onder box 3?. Stel je rechten veilig door binnen 6 weken na de dagtekening van een definitieve aanslag inkomstenbelasting pro forma bezwaar in te dienen. Dat kan schriftelijk of digitaal (via het aangifteportaal van de Belastingdienst).

Met het oog op de voor 2022 vastgestelde rendementen (zie ons artikel Box 3 hobbelt rustig door) kan het nog steeds flink lonen om vermogen waarover in box 3 inkomstenbelasting is verschuldigd onder te brengen in een (spaar-)BV. Ons artikel Kan de spaar-BV worden opgeheven?  heeft betrekking op 2020, maar geldt nog volledig voor de situatie in 2021 en 2022.

Vennootschapsbelasting

Het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt hoogstwaarschijnlijk verhoogd van 25% naar 25,8%. Het kan derhalve voordelig zijn om winsten reeds in 2021 te genieten en lasten door te schuiven naar 2022.

Het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt echter ook verlaagd. In 2022 geldt namelijk het verlaagde tarief van 15% tot een belastbaar bedrag van € 395.000 (in 2021: € 245.000); het tariefopstapje.

Door het fors hogere tariefopstapje wordt het nog interessanter om winsten te verdelen over meerdere BV’s. Het maximale tariefvoordeel bedraagt, per BV waar het tariefopstapje volledig wordt benut: (25,8% -/- 15%) * € 395.000 = € 42.660. In dit kader kan worden overwogen om een fiscale eenheid op te heffen, maar daarbij moet wel goed worden bekeken of geen sanctiebepalingen in werking treden.

Loonbelasting

Heb je de volledige vrije ruimte van de werkkostenregeling in 2021 al benut?
Deze ruimte bedraagt 3% van de loonsom tot € 400.000 en over het deel van de loonsom boven € 400.000: 1,18%. Binnen deze ruimte kunnen loonbestanddelen worden aangewezen, die buiten de loonheffingen blijven. Voorwaarde is wel dat de vergoeding of verstrekking niet in belangrijke mate (30% of meer) ongebruikelijk is. Vergoedingen en verstrekkingen tot € 2.400 worden door de Belastingdienst niet getoetst op het gebruikelijkheidscriterium.

Niet alle loonbestanddelen hoeven in de vrije ruimte te worden ondergebracht. Loonbestanddelen waarop een gerichte vrijstelling of een nihilwaardering van toepassing is, blijven ook buiten de loonbelasting. De meest gebruikte gerichte vrijstelling betreft die voor reiskosten (€ 0,19 per zakelijke en woon-werkkilometer of de kosten van openbaar vervoer). Voor deze gerichte vrijstelling vervalt per 1-1-2022 de met het oog op de coronacrisis gegeven goedkeuring dat (in veel gevallen) niet het daadwerkelijke reispatroon in acht hoeft te worden genomen.

Met ingang van 1 januari 2022 wordt een nieuwe gerichte vrijstelling ingevoerd voor thuiswerkkosten. Zie ons artikel Vergoeding van thuiswerkkosten. Werkgevers doen er verstandig aan om hun beleid ten aanzien van (vaste) reiskostenvergoedingen en thuiswerken tegen het licht te houden.

Ondernemingen die tot een concern behoren, kunnen de werkkostenregeling als concern toepassen. Door de verhoogde vrije ruimte is dat niet altijd voordelig. Zonder de concernregeling bedraagt immers voor elk concernonderdeel de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de loonsom 3%.

BTW

Met ingang van 1 januari 2022 wordt het oude ondernemersportaal op de website van de Belastingdienst voor de meeste aangevers gesloten. De aangifte over het laatste tijdvak van 2021 (4e kwartaal 2021 / december 2021) kan nog met het oude portaal worden ingediend. Vanaf het eerste tijdvak van 2022 moet het nieuwe portaal worden gehanteerd en voor de toegang tot dat portaal is eHerkenning niveau 3 nodig. Zorg dat de toegang tot het nieuwe portaal op tijd rond is. Uiteraard geldt dit niet voor ondernemers die de aangifte indienen met aangifte- of administratiesoftware.

De kleine ondernemersregeling (KOR) is sinds een poosje een vrijstelling waarop vooraf een beroep moet worden gedaan. Verwacht je voor 2022 een omzet van minder dan € 20.000 en wil je buiten de BTW blijven, dien dan vóór begin december 2021 het verzoek in om de KOR met ingang van 1 januari 2022 toe te passen. Ga vooraf wel na of het toepassen van de KOR geen nadeel oplevert (bijvoorbeeld herziening van eerder afgetrokken BTW). Aan de keuze voor de KOR ben je tenminste 3 jaar gebonden.

De laatste BTW-aangifte van een jaar is net wat anders dan de aangiften over de andere tijdvakken. Je moet er wellicht de herzieningsregeling en het BUA in verwerken.

Belastingrente

Het tarief van de belastingrente staat al weer een poosje op 4%. Tot en met 31 december 2021 geldt dit tarief ook voor de vennootschapsbelasting, maar met ingang van 1 januari 2022 wordt de rente op vennootschapsbelasting verhoogd naar 8%. Wil je voorkomen dat je BV 8% belastingrente betaalt, vraag de Belastingdienst dan tijdig om een voorlopige aanslag (die vervolgens uiteraard ook betaald moet worden). Zie ook ons artikel Vraag op tijd een voorlopige aanslag aan.

Uitstel van betaling

Veel ondernemers hebben voor tijdens de coronacrisis ontstane belastingschulden bijzonder uitstel van betaling gekregen. Vanaf 1 oktober 2021 moeten nieuwe betalingsverplichtingen weer worden voldaan, behalve wanneer gebruik wordt gemaakt van de Tijdelijke aanvullende tegemoetkoming (TAT).

Ook het tarief van de invorderingsrente, die wordt berekend over de periode waarin uitstel van betaling wordt genoten, wordt de komende tijd verhoogd:

  • per 1 januari 2022: 1%
  • per 1 juni 2022: 2%
  • per 1 januari 2023: 3%
  • per 1 januari 2024: 4%

Alle actuele regels rond het bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis vind je in onze factsheet Bijzonder uitstel van betaling.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.