Eindejaarstips 2020

Gepubliceerd op: 23 oktober 2020

Het einde van 2020 nadert. Dus het is tijd voor de traditionele eindejaarstips. We zetten er een aantal op een rij.

In onze tips voor 2019 hadden we het over zaken die in het vat zitten. Die zaken zijn nog niet uit het vat. Ten aanzien van het excessief lenen door de DGA ligt inmiddels een wetsvoorstel bij het Parlement. De aanpassing van box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) wordt op de langere baan geschoven.

Onderwerpen

Wij behandelen hierna de volgende onderwerpen.

 • Stel je (financiële) planning(en) bij
 • Schenken
 • Bedrijfsopvolgingsfaciliteit
 • Werkkostenregeling
 • Vaste (reis)kostenvergoedingen
 • Hoger tarief overdrachtsbelasting
 • Tarief vennootschapsbelasting
 • Coronareserve
 • Fiscale eenheid
 • Tarief inkomstenbelasting
 • Einde levensloopregeling
 • Baangerelateerde investeringskorting (BIK)
 • Auto

Monitor je (financiële) planningen

Door de coronacrisis is het nog meer van belang dat (financiële) planningen actueel zijn. Hoe lastig het wellicht juist nu is om deze planningen te maken. In hoeverre zijn in het verleden gemaakte plannen werkelijkheid geworden? Wat is je financiële prognose voor de komende jaren?

Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de coronasteunmaatregelen (NOW, TVL) moeten inschatten hoe de afrekening van die regelingen uit zal pakken.

Als je bijzonder uitstel van betaling van belastingen geniet, moet je er rekening mee houden dat je vanaf 1 juli 2021 moet gaan aflossen (zie ook onze notitie over dit onderwerp).

Schenken

Het eind van een jaar is altijd een moment om te kijken of het verstandig is om nog een schenking te doen. De tarieven en vrijstellingen vind je in dit overzicht. De getalletjes voor 2021 zijn nog niet bekend. Deze zullen door de inflatiecorrectie ietsje hoger zijn dan voor 2020.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Het rommelt de laatste tijd wat (meer) rond de grootste vrijstelling in de erf- en schenkbelasting. Dat is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Wanneer ondernemingsvermogen wordt verkregen, is de eerste € 1.102.209 (2020) volledig vrijgesteld. Van het meerdere is 83% vrijgesteld.

Deze vrijstelling is wel voorwaardelijk. De erf- of schenkbelasting moet alsnog worden betaald voor zover de onderneming in de 5 jaren volgend op de overname niet wordt voortgezet.

De rechter heeft jaren geleden al uitgemaakt dat deze vrijstelling ondernemingsvermogen onevenredig bevoordeelt ten opzichte van beleggingsvermogen. De wetgever heeft de regeling echter nog steeds niet aangepast. Deze aanpassing zit ook niet de belastingplannen voor 2021. Maar er wordt in Haagse kringen wel weer over gesproken.

KPMG Meijburg concludeert in een recent onderzoek dat de Nederlandse bedrijfsopvolgingsregeling ruim is, maar dat de strenge voorwaarden, die aan de toepassing van de regeling worden gesteld, te beknellend zijn. Daartoe wordt de Nederlandse regeling afgezet tegen regelingen in andere Europese landen.

Werkkostenregeling

We hebben werkgevers er al eerder op gewezen: optimaliseer de werkkostenregeling. Voor 2020 is de vrije ruimte als gevolg van de coronacrisis wel groter (3% over de eerste € 400.000 van de loonsom en daarboven 1,2% van de loonsom). Maar door de coronacrisis zijn wellicht ook andere en/of meer vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers gedaan.

Vaste (reis)kostenvergoedingen

Door de coronacrisis werken veel werknemers thuis. Belastingvrije vaste (reis)kostenvergoedingen worden vaak nog doorbetaald op basis van een goedkeuring. Die houdt in dat de coronacrisis (thuiswerken, andere kostenpatronen) voor de onderbouwing van de kostenvergoeding buiten beschouwing mag worden gelaten.

Deze goedkeuring vervalt op 1 januari 2021. Werkgevers doen er daarom verstandig aan om te kijken of deze vergoedingen in 2021 nog belastingvrij kunnen worden uitbetaald. Zie ook ons artikel over dit onderwerp.

Hoger tarief overdrachtsbelasting

Het tarief van de overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2021 verhoogd van 6% naar 8%. Het spreekt voor zich dat het kan lonen om geplande vastgoedtransacties nog in 2020 te laten plaatsvinden.

Het tarief voor woningen blijft 2%. Maar de toepassing van dit tarief wordt beperkt tot de verkrijging van woningen door natuurlijk personen die van de woning hun hoofdverblijf maken. Bij de verkrijging van een tweede woning, vakantiewoning of woning ter belegging is vanaf 2021 8% overdrachtsbelasting verschuldigd. Ook hier kan het lonen om een geplande transactie nog in 2020 uit te voeren.

Voor starters op de woningmarkt komt er een startersvrijstelling. Zij kunnen hun woning, als de markt dat toelaat, beter pas in 2021 verkrijgen.

We zetten de wijzigingen op een rij in een notitie.

Tarief vennootschapsbelasting

De verlaging van het tarief voor de vennootschapsbelasting (naar 21,7%) gaat niet door. Dit tarief blijft 25%. Toch is er wel sprake van een tariefverlaging.

Het tarief in het tariefopstapje gaat namelijk omlaag van 16,5% in 2020 naar 15% vanaf 2021. En dit opstapje wordt flink verhoogd. Het lage tarief wordt in 2020 nog berekend over de eerste € 200.000 van het belastbaar bedrag. In 20201 wordt dat € 245.000 en vanaf 2022 € 395.000.

Dit maakt het interessant om, voor zover dat mogelijk is, kosten naar voren te halen en opbrengsten uit te stellen.

Coronareserve

In het kader van de bestrijding van de financiële gevolgen van de coronacrisis is de coronareserve geïntroduceerd. Met deze reserve kan de verrekening van in 2020 door de coronacrisis geleden verlies al via de aanslag vennootschapsbelasting over 2019 worden geëffectueerd.

Fiscale eenheid

Het lagere tarief en het hogere tariefopstapje kan het interessanter maken om een fiscale eenheid te verbreken. Als je dat per 1 januari 2021 wilt effectueren, moet het verzoek daartoe vóór die datum door de Belastingdienst zijn ontvangen.

LET OP: het verbreken van een fiscale eenheid kan fiscale gevolgen hebben.

Tarief inkomstenbelasting

Het tarief van de inkomstenbelasting in box 1 (inkomen uit werk en woning) wijzigt, na de overstap in 2020 naar het systeem met de twee schijven, niet wezenlijk. In 2021 worden diverse aftrekposten tegen een weer iets lager tarief in aanmerking genomen.

Het tarief in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) stijgt van 26,25% in 2020 naar 26,9% met ingang van 2021. Het kan derhalve interessant zijn om je BV nog in 2020 dividend uit te laten keren.

Ook in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) wordt het tarief verhoogd en wel van 30% naar 31%. Met deze verhoging wordt de verhoging van het heffingvrije vermogen van € 30.846 naar € 50.000 (per fiscaal partner) gefinancierd. Wie de, gerelateerd aan rendementen op spaarrekeningen, extreem hoge heffing in box 3 wil ontlopen, is nog steeds aangewezen op de spaargeld-BV.

Einde levensloopregeling

2021 is het laatste jaar voor de levensloopregeling. In de belastingplannen voor 2021 wordt voorgesteld om de einddatum met 2 maanden te vervroegen van 31 december 2021 naar 1 november 2021.

Voor zover het levenslooptegoed op 1 november 2021 niet is uitgekeerd of omgezet, wordt het op dat moment belast. Die loonbelasting wordt afgedragen door de instelling die de regeling uitvoert en mag worden verrekend met het levenslooptegoed.

Uiteraard moet het vrijgevallen saldo van de levensloopregeling ook worden verwerkt in de aangifte inkomstenbelasting over 2021 en kan het hogere inkomen gevolgen hebben voor diverse inkomensafhankelijke regelingen.

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Deze regeling introduceert de regering om met investeringen het economisch herstel te stimuleren. Als de regeling wordt ingevoerd, kan de korting al worden geclaimd voor investeringen die vanaf 1 oktober 2020 worden gedaan.

We beschrijven de regeling in ons artikel Voorstel BIK ingediend. Wij vermoeden echter dat de behandeling van de regeling in het Parlement nog wel wat voeten in de aarde heeft.

Auto

De enige wijziging in de bijtellingsregels voor de auto van de zaak betreft de volledig elektrisch aangedreven auto, die is voorzien van geïntegreerde zonnepanelen (met een capaciteit van tenminste 1 killowattpiek en een kwalificerende accu). Voor een dergelijke auto bedraagt de bijtelling 12% over de gehele cataloguswaarde (net als voor de met waterstof aangedreven elektrische auto).

Heb je het voornemen om in een volledig elektrisch aangedreven auto te rijden, dan is het voordelig dat nog in 2020 te doen. Voor elektrische auto’s, die in 2020 voor het eerst op kenteken worden gezet, bedraagt de bijtelling 8% van de cataloguswaarde tot € 45.000. Dat wordt in 2021: 12% over maximaal € 40.000 van de cataloguswaarde. Het bijtellingspercentage blijft ongewijzigd in de 60 maanden nadat de auto op kenteken is gezet.

Voor niet volledig elektrisch aangedreven auto’s blijft de bijtelling 22%. LET OP: voor auto’s die vóór 2017 zijn aangeschaft, gaat de bijtelling na 60 maanden niet naar 22%, maar naar 25%.

Voor particulieren die een elektrische auto aanschaffen, is in 2020 een subsidieregeling geïntroduceerd. Het budget van deze subsidieregeling voor nieuwe auto’s is al volledig geclaimd (voor de aanschaf van een gebruikte elektrische auto is nog wel ruimte in het subsidiebudget). Na 31 oktober 2020 worden aanvragen niet meer doorgeschoven naar het budget voor 2021 (zie ons artikel Subsidieregeling elektrische personenauto aangepast). Het is verstandig de aanschaf door te schuiven naar 2021.

BTW

De voor 1 januari 2021 aangekondigde wijzigingen in de BTW-regels voor de elektronische handel (onder andere van belang voor webshops) zijn doorgeschoven naar 1 juli 2021. En waarschijnlijk gaat de invoering in Nederland nog wat langer duren. Zie ook onze notitie BTW bij levering van goederen aan consumenten in het buitenland.

Daarnaast is voor ondernemers die goederen importeren uit of exporteren naar het Verenigd Koninkrijk de Brexit van belang. De gevolgen daarvan treden per 1 januari 2021 in werking.

 

Andere artikelen