Duidelijkheid over ZZP-ers

Gepubliceerd op: 28 december 2022

Het Kabinet meldt in een lijvige Kamerbrief dat vanaf 1 januari 2025 weer actief wordt beoordeeld of ZZP-ers daadwerkelijk als zelfstandige werken.

Handhavingsmoratorium

Per die datum wil men het zogeheten handhavingsmoratorium opheffen. Dit moeilijke woord houdt niet meer in dan dat de Belastingdienst niet actief (in elk geval zeer beperkt) controleert of in een arbeidsrelatie daadwerkelijk sprake is van zodanige zelfstandigheid dat de opdrachtgever over de betaalde vergoeding geen loonheffingen en premies werknemersverzekeringen hoeft af te dragen.

Voordat het zover is, komen er de volgende maatregelen:

  • creëren van een gelijker speelveld voor contractvormen van werknemers en zelfstandigen;
  • verduidelijken van de regels over wanneer als werknemer, dan wel als zelfstandige wordt gewerkt;
  • versterken en verbeteren van de handhaving.

Gelijker speelveld

Op dit terrein bevatten de belastingplannen 2023 onder andere het versneld afbouwen van de zelfstandigenaftrek en de uitfasering van de fiscale oudedagsreserve. Met deze maatregelen wordt de belastingdruk op het inkomen van de ZZP-er (winst) meer in de lijn gebracht met de belastingdruk op het inkomen van werknemers (loon).

Verduidelijking regels

Om de regels te verduidelijken wil het Kabinet de volgende drie hoofdelementen uit de rechtspraak in regelgeving vastleggen (een uitgebreide toelichting op dit onderdeel is opgenomen in de bijlage Beoordeling gezagsverhouding bij de Kamerbrief).

  • Worden er instructies gegeven en wordt toezicht gehouden op het werk (materieel gezag)?
  • Is het werk organisatorisch ingebed in de organisatie van de opdrachtgever?
  • Is sprake van zelfstandig ondernemerschap?

Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst

Er komt een rechtsvermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Dit wordt gekoppeld aan een uurtarief. Dit rechtsvermoeden werkt zo, dat wanneer een opdrachtnemer zich er op beroept werknemer te zijn, de opdrachtgever moet bewijzen dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.