Doorlopend afwisselend gebruikte bestelauto

Gepubliceerd op: 30 juni 2016

bestelauto doorlopend afwisselend VWGNijhof

Voor een aan een werknemer ter beschikking gestelde auto moet aangaande het privégebruik loon in natura in aanmerking worden genomen. Dit loon in natura is gelijk aan een forfaitair percentage van de cataloguswaarde van de auto. Alleen wanneer wordt bewezen dat in een kalenderjaar met de auto minder dan 500 privékilometers zijn gereden, mag de bijtelling van het loon in natura in dat jaar achterwege blijven.

Ook voor de bestelauto

Dat alles geldt niet alleen voor een personenauto, maar ook voor een bestelauto. Wel gelden ten aanzien van bestelauto’s een aantal specifieke mogelijkheden voor het bewijs dat geen 500 privékilometers zijn gereden. Zo hoeft niet te worden bijgeteld wanneer de auto buiten de werkuren van de werknemer aantoonbaar bij de werkgever wordt gestald.

Een bestelauto is een auto die (voornamelijk) is ingericht en wordt gebruikt voor het vervoer van goederen, maar die niet als een vrachtauto kwalificeert. Wanneer precies sprake is van een bestelauto, blijkt uit dit schema.

Doorlopend afwisselend

Daarnaast geldt een speciale regeling voor door twee of meer werknemers doorlopend afwisselend gebruikte bestelauto’s en in verband met de aard van het gebruik bezwaarlijk kan worden vastgesteld aan welke van de werknemer(s) de auto voor privégebruik beschikbaar is gesteld. Voor dergelijke bestelauto’s hoeft geen loon in natura in aanmerking te worden genomen, maar moet de werkgever de loonbelasting voldoen in de vorm van een eindheffing van € 300 per bestelauto.

Rechtbank Den Haag mocht onlangs oordelen over de vraag wanneer sprake is van doorlopend afwisselend gebruik. Deze Rechtbank begint met de beslissing dat de bewijslast van het doorlopend afwisselend gebruik rust op de werkgever die volstaat met de afdracht van de € 300 eindheffing. Vervolgens stelt de Rechtbank vast dat de werkgever in de haar voorgelegde zaak geen bewijsstukken had aangereikt waaruit bleek dat sprake is geweest van doorlopend afwisselend gebruik van de bestelauto’s. Daar aan toevoegend dat ook de rittenregistraties niet wezen op doorlopend afwisselend gebruik.

De Rechtbank beslist dat de Belastingdienst terecht de loonbelasting van de werkgever heeft nageheven op basis van de forfaitaire bijtelling.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.