Doorbelaste kosten met BTW belast?

Gepubliceerd op: 2 oktober 2017

Het antwoord op deze vraag luidt doorgaans: ja. Maar niet altijd. Dat blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad.

Doorbelaste kosten

Het arrest betreft een pensioenfonds (de Stichting X), dat besluit haar pensioenportefeuille onder te brengen bij een groter pensioenfonds. De daarmee voor Stichting X gemoeide kosten worden, zonder winstopslag, vergoed door het concern waarvoor Stichting X de pensioenregeling uitvoerde. Het gaat om kosten die Stichting X op eigen naam en voor eigen rekening moeten maken in het kader van de overdracht van de portefeuille.

Een pensioenfonds verricht activiteiten, die zijn vrijgesteld van BTW. Daardoor mag een pensioenfonds de op door haar ingekochte prestaties drukkende BTW niet aftrekken. Stichting X stelt echter dat de door haar aan het concern doorbelaste kosten met BTW moeten worden belast (het concern zal ongetwijfeld recht hebben op aftrek van deze BTW). Op basis van de zo met BTW belaste prestaties claimde Stichting X aftrek van BTW op door haar ingekochte prestaties.

Prestatie

Met BTW belast wordt een prestatie, die bestaat uit:

  • de levering van goederen of diensten;
  • tegen betaling van een geldsom (of een tegenprestatie in natura).

Stichting X moet bewijzen dat ten aanzien van de doorbelaste kosten sprake is van een prestatie. X doet daarvoor een beroep op de algemene bewijsregel in de BTW, die zegt dat het uitgangspunt is dat betalingen van een ondernemer de tegenwaarde voor een prestatie vormen (en dus met BTW worden belast).

De Hoge Raad beslist echter dat het voor de onderbouwing van het recht op aftrek van BTW niet voldoende is wanneer alleen wordt verwezen naar deze bewijsregel. Stichting X dient te bewijzen dat zij tegenover de doorbelaste kosten prestaties jegens het concern heeft verricht. De Hoge Raad verwijst de zaak naar het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch om te onderzoeken in hoeverre aan dit bewijs is voldaan.

Kameleon

In het algemeen neemt de Belastingdienst de stelling in dat doorbelaste kosten met BTW moeten worden belast. Vaak gaat het dan om situaties waarin de op deze kosten drukkende BTW niet kan worden afgetrokken. Bijvoorbeeld wanneer de doorbelasting geschiedt aan een ondernemer die van BTW vrijgestelde prestaties verricht (onder andere in de medische sector en het onderwijs).

In de in dit artikel beschreven zaak ligt het belang andersom. Stichting X stelt dat de doorbelaste kosten zijn belast, waardoor zij recht op aftrek van BTW heeft. Zoals vaak in het belastingrecht kleurt de Belastingdienst als een echte kameleon mee en neemt de stelling in dat de doorbelaste kosten niet met BTW worden belast.

Wij kijken met belangstelling uit naar de verwijzingsuitspraak uit Den Bosch.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.