Diverse nieuwe noodmaatregelen (update 8 oktober 2020)

Gepubliceerd op: 8 oktober 2020

De Staatssecretaris van Financiën heeft een aantal aanvullende fiscale maatregelen vastgesteld in het kader van de bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis.

Het besluit werkt terug tot en met 12 maart 2020 (voor de maatregelen in het kader van de invorderingsrente tot 23 maart 2020 en voor de maatregelen in het kader van de energiebelasting – hierna niet beschreven – tot 1 april 2020).

De update van dit artikel is op dit moment onder handen. LET OP: nog niet alle onderdelen bevatten de actuele informatie.

Vrijstelling uitkering uit noodloket

De uitkering, van € 4.000, die ondernemers ontvangen uit de noodloket (TOGS) en de uitkering van (maximaal) € 50.000 uit de regeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL), behoren tot de te belasten winst uit onderneming.

Het besluit bevat de goedkeuring dat deze uitkeringen zijn vrijgesteld van belastingheffing. In de wetsvoorstellen van het belastingpakket voor 2021 is hiervoor een wettelijke vrijstelling opgenomen.

Ter beschikking stellen medisch personeel en middelen

In de periode van 16 maart tot en met 31 december 2020 blijft de uitleen van zorgpersoneel buiten de heffing van BTW. Daarbij maakt het niet uit wie de uitlener is. De maatregel heeft geen gevolgen voor de aftrek van BTW door de uitlener.

Voorwaarden:

  • de inlener moet een zorginstelling of -inrichting zijn, die de BTW-vrijstelling toepast;
  • de uitlener meldt op de factuur dat gebruik wordt gemaakt van de goedkeuring en legt de op de goedkeuring betrekking hebbende gegevens vast in de administratie;
  • de uitlener mag alleen de bruto loonkosten in rekening brengen, eventueel verhoogd met een kostenvergoeding van maximaal 5% (er mag met de uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt).

Gratis medische hulpmiddelen

Voor het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen hoeft geen BTW te worden betaald. Deze verstrekking heeft ook geen gevolgen voor de aftrek van BTW door de verstrekker.

Voorwaarden:

  • het betreft goederen genoemd in de lijst van de Wereld Douaneorganisatie (bijlage bij het besluit Noodmaatregelen);
  • voor de aftrek van de BTW maken de goederen deel uit van de algemene kosten van de ondernemer;
  • het recht op aftrek van BTW voor deze algemene kosten wordt bepaald op basis van de totale omzet van de ondernemer, waarbij de gratis verstrekte goederen buiten beschouwing blijven;
  • de ondernemer vermeldt op de factuur dat van deze goedkeuring gebruik wordt gemaakt.

Deze goedkeuring vervalt per 1 januari 2021.

Verlaagd BTW-tarief online sportlessen

Voor het verlaagde BTW-tarief (9%) op prestaties, die inhouden het geven van gelegenheid tot het beoefenen van sport, is vereist dat dit geschiedt in of vanuit een sportaccommodatie.

Veel sportscholen verzorgden enige tijd online lessen. Daarop mag het verlaagde BTW-tarief niet worden toegepast. Daardoor zou het abonnement bij de sportschool tijdelijk tegen het algemene tarief (21%) met BTW moeten worden belast.

Goedgekeurd is nu dat gedurende de periode van verplichte sluiting toch het verlaagde BTW-tarief wordt toegepast op de online sportlessen die sportscholen aan hun afnemers aanbieden.

Deze goedkeuring is vervallen op de datum waarop de verplichte sluiting van de sportscholen werd opgeheven.

Grensarbeiders

Met België en Duitsland is afgesproken dat de coronacrisis – in grote lijnen – geen gevolgen zal hebben voor de belasting- en verzekeringsplicht van grensarbeiders.

Reiskostenvergoedingen

In ons artikel Thuiswerken en kostenvergoedingen beschrijven we dat vaste reiskostenvergoedingen niet belastingvrij doorbetaald mogen worden wanneer de werknemer gedurende langere tijd niet reist, bijvoorbeeld doordat thuis wordt gewerkt.

Dat acht de Staatssecretaris onder de huidige omstandigheden niet gepast. Goedgekeurd wordt daarom dat de werkgever vooralsnog uit mag gaan van het reispatroon waarop de vergoeding was gebaseerd.

Deze goedkeuring geldt ook voor reiskostenvergoedingen op basis van nacalculatie. De werkgever mag voor de huidige periode uitgaan van de aangenomen feiten waarop deze vergoeding is gebaseerd.

Deze goedkeuringen gelden voor het hele jaar 2020.

Identificatie werknemers

Werkgevers moeten voor de loonheffingen van nieuwe werknemers de identiteit vaststellen, aan de hand van het originele identiteitsbewijs. Dit moet gebeuren vóór de eerste werkdag. Doet de werkgever dit niet of niet tijdig, dan is bij de inhouding van loonheffingen het anoniementarief (52%) van toepassing.

Tijdens de coronacrisis neemt de Belastingdienst een soepel standpunt in wanneer de werkgever vanwege de coronacrisis in redelijkheid een wettelijke administratieve verplichting niet kan nakomen.

Voorwaarden:

  • de werkgever herstelt de tekortkoming(en) in de administratieve verplichting(en) zodra dit kan;
  • en neemt tijdig (dus vóór de eerste werkdag) een (digitale) kopie van het identiteitsbewijs van de werknemer op in de loonadministratie.

Deze goedkeuring geldt voor heel 2020

Betalingskorting

Doordat het tarief van de invorderingsrente is verlaagd van 4% naar 0% (0,01%) vervalt de betalingskorting. Ondernemers die hiervan nadeel ondervinden, kunnen bezwaar maken. Zij ontvangen dan alsnog de betalingskorting.

Termijnen

Diverse termijnen zijn verlengd. Het gaat om termijnen die gelden bij de geruisloze inbreng van een onderneming in een BV, bedrijfsfusie, juridische splitsing, juridische fusie en geruisloze terugkeer.

 

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.