Details kassa bewaren

Gepubliceerd op: 6 juli 2015

20150703_detailskassa_facturen_VWGNijhof

Op ondernemers rust de wettelijke verplichting tot het voeren van een adequate administratie. Wat precies allemaal bij die administratie hoort, wordt in de wet niet omschreven. De sanctie op het niet voldoen aan de administratieplicht is dat de bewijslast wordt omgekeerd. Dat betekent dat niet de Belastingdienst moet bewijzen dat de aangiften onjuist zijn, maar dat op de belasting- of inhoudingsplichtige de (zeer zware) bewijslast rust dat ze juist zijn. Gezien deze zware sanctie leidt uiteraard niet elke onvolkomenheid in de nakoming van de administratieplicht meteen tot omkering van de bewijslast.

Op 26 juni 2015 besliste de Hoge Raad in de zaak van een Chinees-Indisch restaurant dat de detailgegevens, die werden ingevoerd in het geautomatiseerde bestel- en kassasysteem van het restaurant, behoorden tot de te bewaren gegevens. Met deze gegevens kon namelijk de verantwoording van de omzet in geld worden gecontroleerd aan de hand van de goederenstroom (het verband tussen de in- en verkopen). Daarmee waren deze gegevens voor de belastingheffing van belang. Alleen als dit verband ook op een andere manier kan worden gelegd, hoeven de detailgegevens in het geautomatiseerde systeem niet te worden bewaard.

De ondernemer stelde dat hij door overmacht niet meer over de gegevens beschikte. Het geautomatiseerde systeem beschikte namelijk niet over voldoende opslagcapaciteit om de detailgegevens te kunnen bewaren. Dat ziet de Hoge Raad echter niet als een situatie van overmacht.
Wel besliste de Hoge Raad dat de omkering van de bewijslast niet geldt voor een belastingsoort waarvoor de ontbrekende gegevens niet relevant zijn. Voor de loonheffingen had het niet bewaren van de detailgegevens daarom in deze zaak geen gevolg.

Andere artikelen