Deadline 30 juni 2015 (2)

Gepubliceerd op: 11 juni 2015

20141211_ANBI logos zw_VWGNijhof

Ook voor ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) is 30 juni 2015 een deadline. En wel voor de publicatie van de (financiële) gegevens betreffende het boekjaar dat eindigde op 31 december 2014. Voor ANBI’s met een boekjaar dat niet gelijk is aan het kalenderjaar geldt een afwijkende deadline (6 maanden na einde van het boekjaar).
Publicatie van de informatie moet geschieden via internet. In het ANBI-register wordt bij elke ANBI vermeld op welk internetadres de informatie te vinden is.

Welke informatie moet in elk geval worden gepubliceerd?
– De naam en het RSIN van de ANBI.
– De contactgegevens waaronder de ANBI bereikbaar is (post, telefoon, e-mail).
– De doelstelling.
– Een beknopt beleidsplan.
– De samenstelling van het bestuur.
– Het beloningsbeleid.
– Een beknopt verslag van de uitgeoefende activiteiten.
– Een financiële verantwoording.

Het niet of niet tijdig openbaar maken van bovenstaande gegevens kan tot gevolg hebben dat de Belastingdienst de ANBI-status intrekt. Gevolg van het verlies van de ANBI-status is dat de er aan verbonden fiscale geneugten niet langer worden genoten. Dit betreft de vrijstellingen in de erf- en schenkbelasting, alsmede de aftrek van giften in de inkomsten- en vennootschapsbelasting door (rechts)personen die schenkingen doen aan de ANBI. Daarnaast levert het verlies van de ANBI-status als zodanig wellicht problemen op bij de werving van fondsen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.