Deadline 30 juni 2015 (1)

Gepubliceerd op: 9 juni 2015

20150609_verbouwing_BTW_VWGNijhof

Het ziet er naar uit dat het BTW-tarief op de arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan 2 jaar (inclusief werkzaamheden aan de tuin) met ingang van 1 juli 2015 weer 21% wordt. Sinds 1 maart 2013 geldt, in het kader van maatregelen ter bestrijding van de economische crisis, voor deze werkzaamheden het verlaagde BTW-tarief van 6%. De branche lobbyt nog volop om de regeling te continueren (de einddatum van deze tijdelijke maatregel is eerder al opgeschoven), maar er zijn uit het Haagse weinig signalen dat daar gevolg aan gegeven zal worden.

Voor de toepassing van het BTW-tarief is essentieel op welk moment de geleverde prestaties is afgerond. Alleen wanneer dat is op of vóór 30 juni 2015, dan mag het verlaagde BTW-tarief worden toegepast. Is dat echter op of ná 1 juli 2015, dan moet op de hele prestatie het normale tarief van 21% worden toegepast. Voor zover vóór 1 juli 2015 al deelfacturen zijn uitgereikt, moet de daarop tegen het verlaagde tarief berekende BTW worden gecorrigeerd. In hoeverre de dan extra verschuldigde BTW op de klant kan worden verhaald, hangt af van de gemaakte afspraken.

Voorbeeld
Een hoveniersbedrijf heeft met een klant afgesproken een tuin aan te leggen voor € 25.000 (exclusief BTW). Van dit bedrag is € 10.000 voor de met dit werk gemoeide arbeid. De werkzaamheden starten op 1 juni 2015 en zullen naar verwachting op vrijdag 24 juni 2015 worden afgerond. Bij de start van de werkzaamheden betaalt de klant de helft van het geoffreerde bedrag. De hovenier factureert daarvoor een bedrag van € 14.375, bestaande uit € 9.075 (€ 7.500 vermeerderd met 21% BTW) en € 5.300 (€ 5.000 vermeerderd met 6% BTW).
Door onverwachte omstandigheden wordt de tuin opgeleverd op 5 juli 2015. Daardoor moet over de totale klus de BTW worden afgedragen tegen het normale BTW-tarief (21%). Over de aan de arbeid toe te rekenen vergoeding van € 10.000 komt dat neer op € 2.100 in plaats van € 600.
De BTW berekend over het in het voorschot voor de arbeid begrepen bedrag moet worden herrekend. De hovenier moet in juli aanvullend afdragen het verschil tussen 21% * € 5.000 = € 1.050 en de afgedragen € 300.

Natuurlijk kan een overeengekomen werk worden verdeeld in losse deelopdrachten. Dan geldt het voorgaande per losse deelopdracht. Of daadwerkelijk sprake is van een afzonderlijk af te ronden deelopdracht, hangt af van de concrete feiten en omstandigheden. Verwacht mag worden dat de Belastingdienst alert zal zijn op prestaties die rond 1 juli 2015 zijn afgerond. Niet in het kader van de reguliere tijdvakaangiften, maar wel bijvoorbeeld tijdens een boekenonderzoek.
Van belang is in dit verband de uit de BTW-wetgeving voortvloeiende verplichting om de factuur uit te reiken uiterlijk op de 15e dag na afloop van de maand waarin de prestatie is verricht. Vóór 1 juli 2015 afgeronde klussen moeten derhalve leiden tot een uiterlijk op 15 juli 2015 aan de afnemer uitgereikte factuur.

Voor de arbeid die gemoeid gaat met volgende werkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar blijft het verlaagde BTW-tarief van toepassing:
– schilderen en stukadoren;
– aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal.
Ook het schoonmaken van woningen (alleen de binnenkant) blijft onderworpen aan het verlaagde BTW-tarief, waarbij niet van belang is hoe oud de woning is.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.