De turbo wordt tijdelijk wat teruggeschroefd

Gepubliceerd op: 6 juli 2023

Met ingang van 15 november 2023 treedt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking. Daar mee wordt het (tijdelijk) wat bewerkelijker om BV’s te turbo-liquideren.

Turboliquidatie

Wanneer een op te heffen rechtspersoon (BV, NV, stichting, vereniging) geen baten heeft, kan de opheffing plaatsvinden met een turboliquidatie. Voor de liquidatie hoeft dan niets anders te worden gedaan dan de inschrijving van het ontbindingsbesluit bij de Kamer van Koophandel. De fase van de vereffening van het vermogen van de rechtspersoon blijft bij een turboliquidatie achterwege. Dat maakt de turboliquidatie gevoelig voor misbruik en voor het benadelen van schuldeisers.

Transparantie

Gedurende de periode waarin de tijdelijke wet van toepassing is (2 jaar) moet het bestuur van de te liquideren rechtspersoon, binnen 14 dagen nadat de ontbinding van de rechtspersoon is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, de volgende informatie deponeren bij de Kamer van Koophandel:

  • balans en staat van baten en lasten over het boekjaar waarin de rechtspersoon wordt ontbonden (en over het voorgaande boekjaar, indien voor dat boekjaar de jaarrekening nog niet is gepubliceerd);
  • een schriftelijke opgave van de reden voor het ontbreken van baten;
  • een slotuitdelingslijst (als voorafgaand aan de ontbinding schuldeisers zijn voldaan);
  • de redenen waarom een schuldeiser of schuldeisers (deels) onbetaald zijn gebleven (indien aan de orde);
  • de jaarrekening van de 3 voorafgaande jaren, indien niet aan de publidatieplicht is voldaan.

Onverwijld na de deponering van deze informatie moet het bestuur de schuldeisers daarvan schriftelijk mededeling doen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.