De rekening-courant van de DGA

Gepubliceerd op: 11 augustus 2017

De rekening-courant van de DGA is een onderwerp waar de Belastingdienst haar speciale aandacht aan geeft.

Rekening-courant

Wat is een rekening-courant? De bekendste verschijning ken je wel: je lopende rekening bij je bank. Op die rekening ontvang je je salaris, uitkering en andere inkomsten. En je betaalt je vaste en andere lasten. De bank verrekent doorlopend je ontvangsten en betalingen. Het actuele saldo kun je dagelijks nakijken.

Eenzelfde arrangement hebben veel directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) met hun BV. Ze betalen zaken voor hun BV en hun BV ontvangt bedragen voor hen. Deze ontvangsten en betalingen worden doorlopend met elkaar verrekend. De rekening-courant met de BV wordt bijgehouden op een aparte grootboekrekening in de administratie van de BV.

Als de rekening-courant, bekeken vanuit de positie van de DGA, positief staat, heeft de DGA een vordering op de BV. Staat de rekening-courant negatief dan is sprake van een schuld aan de BV.

Zakelijke voorwaarden

Net als aan alle andere verhoudingen van de DGA jegens de BV moeten ook aan de rekening-courant zakelijke voorwaarden zijn verbonden. Deze voorwaarden moeten worden vastgelegd in een schriftelijke rekening-courantovereenkomst.

Als de voorwaarden van de rekening-courant niet (voldoende) zakelijk zijn, kan de Belastingdienst daar de volgende gevolgen aan verbinden:

  • de rekening-courant betreft een vordering van de DGA op de BV: dan kan het saldo van de rekening-courant fiscaal (deels) worden gezien als in de BV gestort kapitaal of als een vordering met een onzakelijk debiteurenrisico;
  • de rekening-courant betreft een schuld van de DGA aan de BV: dan heeft de Belastingdienst twee mogelijkheden. Meestal wordt het saldo van de rekening-courant (deels) aangemerkt als een uitdeling van winst door de BV aan de DGA (te belasten met 25% aanmerkelijk belangheffing). Soms stelt de Belastingdienst dat je als DGA te weinig salaris, te belasten met loonheffingen, van de BV hebt genoten (op grond van de gebruikelijk loonregeling).

Welke voorwaarden zakelijk zijn, hangt af van de specifieke omstandigheden. Je moet daarbij onder meer denken aan:

  • een zakelijke rente;
  • zekerheden;
  • afspraken over het maximale saldo van de rekening-courant.

Natuurlijk moet je de vastgelegde zakelijke afspraken ook daadwerkelijk nakomen.

Oplopende rekening-courant

In de praktijk is de rekening-courant nog wel eens éénrichting verkeer. Meestal worden er dan (nagenoeg) alleen voor de DGA betaalde kosten op geboekt. De schuld van de DGA aan de BV loopt dan in de loop van de tijd op. Met het toenemende gevaar dat de Belastingdienst met succes een winstuitdeling stelt.

Een oplopende schuld van de DGA aan de BV in de vorm van de rekening-courant kan worden opgelost door de schuld:

  • uit het privévermogen af te lossen;
  • met een (vrijwillige) dividenduitkering af te lossen (over de dividenduitkering is 25% aanmerkelijk belangheffing verschuldigd);
  • geheel of deels om te zetten in een geldlening.

Financiële planning

Maar ook hier is voorkomen beter dan genezen. Door de financiële verhoudingen goed in te richten, wordt een oplopende rekening-courant voorkomen. Dit betreft uiteraard simpelweg het betalen van privé-uitgaven uit de privémiddelen. Niet via de BV. Als de privémiddelen niet toereikend blijken, moeten ze worden aangevuld. Dat kan bijvoorbeeld door het loon van de DGA te verhogen of door dividend uit te keren.

Andere artikelen