De populariteit van thuiswerken neemt toe

Gepubliceerd op: 26 maart 2018

De laatste 5 jaar zijn meer mensen vanuit huis gaan werken. Het CBS meldt dat het aantal thuiswerkers met 300.000 is toegenomen. Het nieuwe werken, werken waar en wanneer je wilt, lijkt dan ook aan te slaan.

Thuiswerken valt onder de Arbowet

Ook wanneer de werknemer thuis werkt, zijn de regels uit de Arbowet van toepassing. Voor thuiswerken gelden wel wat soepelere regels dan voor de werkplek bij de werkgever. Het thuiswerken moet onderdeel zijn van de risico-inventarisatie en -evaluatie van de werkgever. Werkgever en werknemer moeten goede, bij voorkeur schriftelijke, afspraken maken over het thuiswerken. De werkplek thuis moet minimaal bestaan uit een goede stoel, tafel en de juiste verlichting. Voor beeldschermwerk gelden thuis dezelfde arboregels als voor een werkplek op kantoor.

Thuiswerken in de loonbelasting

Loon is al hetgeen dat uit de dienstbetrekking wordt genoten. Dus ook de voorzieningen die de werkgever betaalt of verstrekt in verband met het thuiswerken door de werknemer. De loonbelasting kent geen specifieke regels voor het vergoeden of verstrekken van zaken die worden gebruikt door thuiswerkers.

Natuurlijk is er het werkkostenforfait. Tot 1,2% van de loonsom kan de werkgever loonbestanddelen aanwijzen, die vrij van loonbelasting kunnen worden verstrekt. En bij overschrijding van het werkkostenforfait betaalt de werkgever de loonbelasting tegen het eindheffingstarief van 80%. Maar als je de vergoedingen en verstrekkingen in verband met het thuiswerken als werkgever goed inkleedt, is een beroep op het werkkostenforfait waarschijnlijk niet nodig.

Voor zover het gaat om arbovoorzieningen, is de vergoeding of verstrekking daarvan buiten het werkkostenforfait vrijgesteld van loonbelasting. De vergoeding of verstrekking moet dan voortvloeien uit het arbobeleid van de werkgever. Sinds 1 januari 2015 geldt dat de vrijstelling voor werkgerelateerde voorzieningen buiten de werkplek van de werknemer.

Een plek in de woning van de werknemer wordt namelijk in het kader van de loonbelasting expliciet NIET aangemerkt als werkplek. Daardoor zijn de aan de werkplek gekoppelde nihilwaarderingen niet van toepassing op de werkplek thuis. Het kopje koffie of thee, dat de werknemer drinkt op het werk, is bijvoorbeeld vrijgesteld van loonbelasting. Maar de werkgever kan op de dagen waarop de werknemer thuis werkt niet belastingvrij koffie of thee verstrekken.

Een voor het thuiswerken noodzakelijke mobiele telefoon, laptop of tablet kun je als werkgever wel belastingvrij vergoeden of verstrekken. Voorwaarde is dat een dergelijke voorziening noodzakelijk is bij het uitvoeren van de dienstbetrekking. En de werknemer moet de voorziening teruggeven of vergoeden bij het einde van de dienstbetrekking. Het noodzakelijkheidscriterium kan ook worden toegepast op gereedschappen. Hetzelfde geldt voor de kosten voor het datatransport (internetabonnement) en de voor de uitvoering van de dienstbetrekking noodzakelijk software.

Thuiswerken buiten Nederland

Thuiswerken in je huis in het buitenland levert een aandachtspunt op voor de verzekeringsplicht. Uitgangspunt is dat een werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen in het land waarin hij werkt. Meestal is dat het land waar de werkgever is gevestigd.

Maar als de werknemer 25% of meer werkt in het land waarin hij of zij woont, is die werknemer in het woonland verzekerd. Woont je werknemer in Duitsland en werkt hij of zij 2 van de 5 dagen thuis, dan is deze werknemer niet in Nederland, maar in Duitsland verzekerd. De premies moeten dan in Duitsland worden afgedragen. De Hoge Raad heeft dit nog niet zo lang geleden bevestigd.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.