De AVG in stelling gebracht

Gepubliceerd op: 10 mei 2019

De AVG, dat staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de laatste maanden veel aandacht gekregen. In een procedure bij Rechtbank Den Haag probeert een belastingplichtige handig gebruik te maken van de AVG.

Nalatenschap

De zaak betreft de heffing van erfbelasting. Het gaat om het overlijden van moeder. De erfgenaam in kwestie stelt dat, op grond van de AVG, in het dossier van de Belastingdienst niet de gegevens mogen zitten die betrekking hebben op de afwikkeling van de nalatenschap van de eerder overleden vader. Die gegevens zouden namelijk maar maximaal 7 jaar door de Belastingdienst mogen worden bewaard.

De rechtbank maakt korte metten met deze stelling. Het grappigste argument is wellicht een opmerking die de rechtbank ten overvloede maakt. Het blijkt namelijk dat de erfgenaam het grootste deel van de stukken ook zelf in de procedure heeft ingebracht.

De rechtbank beslist dat de AVG niet van toepassing is op persoonsgegevens van overleden personen. Bovendien mag de Belastingdienst persoonsgegevens gebruiken voor de uitvoering van haar wettelijke taken. Niet gebleken is dat de Belastingdienst de gegevens in deze zaak heeft gebruikt buiten een wettelijke verplichting of wettelijk vastgelegde taak.

Rente

Het gaat met name om het testament van de vooroverleden vader. Daarin is opgenomen dat op de overbedelingsvorderingen jegens de erfgenaam (enig kind) een enkelvoudige rente wordt vergoed van 6% op jaarbasis.

Later heeft de erfgenaam met zijn moeder een hogere rente (9%) afgesproken. Die rente zou worden gerekend wanneer de vordering opeisbaar zou worden doordat zij in een verzorgingstehuis zou worden opgenomen.

Met de stelling dat het testament van vader zich niet in het dossier van de Belastingdienst zou mogen bevinden, probeert de erfgenaam te voorkomen dat de hogere rente wordt aangemerkt als een schenking. Daar gaat de rechtbank, naar onze mening volkomen terecht, niet in mee.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.